جستجوی

مدخل

تعداد403مدخل یافت شد

پیکتال، محمد مارمادوک ویلیام

داستان نویس و روزنامه نگار مسلمان انگلیسی که ترجمه او از قرآن معروف است (قرن13و14)

پیکند --> بیکند

پیگولوسکایا، نینا ویکتوروونا

بانوی خاورشناس و مورخ روسی (قرن13و14)

پیلارام، فرامرز

نقاش و خوشنویس ایرانی (قرن14)

پیل خانه --> فیل

پیلوار --> اندازه / اندازه گیری

پیمان، مجله --> پرچم (2)

پیمان مرکزی، سازمان

پیمان همکاری امنیتی، دفاعی و اقتصادی چندجانبه با عضویت کشورهای ایران، ترکیه، پاکستان، انگلستان و مشارکت امریکا به عنوان عضو ناظر (قرن14)

پیمانه --> اندازه / اندازه گیری

پینِس، شلومو

مورخ و محقق معاصر در تاریخ علم، فلسفه و کلام اسلامی (قرن14)

پیوک

نوعی بیماری انگلی

پیوند اعضا

از مباحث جدید مرتبط با علم پزشکی

پیوند گیاهان

در اصطلاح باغبانی، فرآیند و یا نتیجه پیوستن قسمتی از شاخه یا جوانه ای شاخه زا با پوست پیرامون آن از درخت یا درختچه ای به شاخه یا ساقهء‌ گیاه چوبی بالنده دیگری به منظور تکثیر یا بهسازی گلها یا میوه های آن پایه.