جستجوی

مدخل

تعداد403مدخل یافت شد

پرچین کاری

روشی در منبّت کاری در معماری شبه قاره هند

پرده

در موسیقی

پرده (درعرفان) --> حجاب (2)

پرده خوانی

نوعی نمایش مذهبی ایرانی

پرده دار --> حاجب

پردیس -->

پرزیوان --> قندهار(1)

پرساوش --> بَرساوُش

پرسپولیس --> تخت جمشید

پرستار/ پرستاری

بیماردار/ مراقبت و مواظبت از فرد دیگر

پرسه --> ترحیم، مجلس

پرسیاوشان

سرخسی از خانوادهء بسفایجیان دارای بعضی خواص دارویی

پرشتنه

پایتخت و مرکز اداری منطقهء خودمختار کوسوو/ کوزوو در جمهوری صربستان

پرگامم /پرگاموس/ پرگامون --> برغمه

پرلاک --> اندونزی