جستجوی

مدخل

تعداد727مدخل یافت شد

قاسم پاشا گوزلجه

وزیر عثمانی (قرن10)

قاسم علی چهره گشا

رسّام مینیاتوریست، از استادان بزرگ مکتب هرات (قرن9و10)

قاسمعلی قائنی

منجم و ریاضیدان ایرانی (قرن11)

قاسم کاهی

از شعرای فارسیگوی کابل (قرن10)

قاسموف

شهری در شمال مسکو در کنار رود آکا

قاسمی، احمد ندیم

شاعر، داستان نویس، ادیب، و روزنامه نگار اردو و انگلیسی زبان پاکستانی (قرن14و15)

قاسمی، جمال الدین

مفسر و فقیه و مؤلف سلفی شامی (قرن13و14)

قاسمی، محمد

نقاش مراکشی (قرن14)

قاسمی گنابادی، محمد قاسم

شاعر ایرانی هم عصر با شاه طهماسب اول صفوی (قرن10)

قاسمیّه

خاندانی از ممالیک مصر در دوره تسلط عثمانی (قرن11-12)

قاسیون، کوه

رشته کوهی در حومه شهر دمشق

قاشان --> کاشان

قاصّ --> قُصّاص

قاصر

شهری در غرب اسپانیا دارای بقایایی از دوره تسلط مسلمانان

قاضی

نایب خلیفه در امر قضا - دوران خلفا - ایران - امپراتوری عثمانی