جستجوی

مدخل

تعداد727مدخل یافت شد

قیّم --> قیمومیت (2)

قیمریه، مدرسه

مدرسه ای که توسط امیر سیف الدین قیمری در دمشق ساخته و برای تدریس مذهب شافعی وقف شد (قرن7).

قیمومیت (1)

نوعی نظام سرپرستی که پس از جنگ جهانی اول، برای اداره سرزمینهای سابق دولت عثمانی برقرار شد.

قیمومیت (2)

اصطلاح فقهی و حقوقی به معنای پذیرفتن مسئولیت و اختیار در قبال کسی یا چیزی

قیمی --> مال

قینارجه کوچک --> کوچوک قینارجه

قینقاع، بنی --> بنی قینقاع