جستجوی

مدخل

تعداد727مدخل یافت شد

قایغیلی، عثمان جمال

رمان نویس و طنز نویس ترک (قرن13و14)

قایق --> کَشتی/کشتی سازی

قائم بامرالله، عبدالله

"عبدالله بن احمد القادر" بیست و ششمین خلیفه عباسی (قرن4و5)

قائم بامرالله، محمد

"محمد بن عبیدالله" دومین خلیفه فاطمی مصر (قرن4)

قائم بامرالله السعدی --> سعدیان

قائم شهر

شهری در مازندران

قائم مقام

عنوانی در عثمانی برای برخی مناصب به عنوان مثال جانشین صدراعظم

قائم مقام اول --> قائم مقام فراهانی، میرزا عیسی

قائم مقام ثانی --> قائم مقام فراهانی، میرزا ابوالقاسم

قائم مقام فراهانی، میرزا ابوالقاسم

وزیر عباس میرزا ولیعهد، صدراعظم محمدشاه قاجار و نویسنده منشات (قرن12و13)

قائم مقام فراهانی، میرزا عیسی

از منشیان و رجال ایران در اوایل عهد قاجاریه، وزیر عباس میرزا ولیعهد (قرن12و13)

قائم مقامی، ژاله --> ژاله قائم مقامی

قائمه --> اسکناس

قائمی، حسن بابا

شاعر مسلمان بوسنیایی (قرن12)

قائن

شهری در شهرستان قائنات