جستجوی

مدخل

تعداد185مدخل یافت شد

غفاری، ابوالحسن --> صنیع الملک

غفاری، ابوتراب

نقاش ایرانی عهد قاجار (قرن13و14)

غفّاری، احمد بن محمد

مورخ و شاعر ایرانی و مولف تاریخ نگارستان و تاریخ جهان آرا(قرن10)

غفاری، خاندان

از خاندانهای معروف کاشان که در دوره زندیه و قاجاریه شخصیتهای سیاسی و نقاشان برجسته ای از آن برخاستند.

غفاری، فرخ

کارگردان و اولین تاریخنگار سینمای ایران (قرن14)

غفاری، محمد --> کمال الملک

غفاری،نظام الدین --> مهندس الممالک

غفاری کاشانی، ابوالحسن

نقاش و مورخ ایرانی (قرن12و13) - عموی پدر صنیع الملک غفاری-

غفلت

واژه ای قرآنی به معنای فراموشی یاد خدا - در عرفان

غفور غلام

شاعر معاصر ازبک (قرن14)

غفوری، مجید

از شاعران ملی باشقیر و تاتار (قرن13و14)

غلابی، محمد بن زکریا

عالم امامی (قرن 3)

غلاة --> غلوّ

غلام

در عربی به معنای پسر و مرد جوان، فردی که در دربار شاهان خدمت می کرد. - در زمان خلفا - در ایران - در هند - در عثمانی

غلام احمد قادیانی --> احمدیّه (2)؛قادیانی، میرزا غلام احمد