جستجوی

مدخل

تعداد284مدخل یافت شد

طیّبات (1)

اصطلاح قرآنی و فقهی

طیّبات (2) --> تایباد

طیبی، حسین بن محمد

محدث و مفسر عراقی (قرن8)

طیبی شافعی، محمد بن حسن

خوشنویس مصری (قرن9و10)

طیبیه

شاخه ای از مستعلویه

طیر --> تفأل و تطیر

طیر مشوی، حدیث

حدیثی از پیامبر (ص) در فضیلت امام علی (ع)

طیس

بندری در خلیج چاه بهار

طیسفون --> تیسفون

طیف الخیال

یکی از موضوعات شعر عربی کهن

طیلسان (2) --> طوالش

طیمانی، عبدالله بن محمد

عالم شافعی مصری (قرن8و9)

طیمائوس --> جوامع الطیمائوس فی العلم الطبیعی

طین

(طینه) به معنی خاک، اصطلاحی قرآنی