جستجوی

مدخل

تعداد284مدخل یافت شد

طشت، دریاچه --> بختگان

طشت دار

از مناصب دوره سلجوقی

طغاتیمور --> تغاتیمور

طغاتیموریه

سلسله ای مغول در خراسان، مازندران و گرگان (قرن8و9)

طغان خان --> ایلک خانیان

طغتکین --> بوریان

طغرائی، حسین بن علی

از شعرای معروف عرب، دبیر و منشی سلطان محمد بن ملکشاه سلجوقی (قرن5و6)

طغرایی مشهدی

شاعر ایرانی (قرن11)

طغرل، برج

بنایی ساخته شده در شهر ری متعلق به دوره سلجوقی (قرن 6)

طغرل احراری، نقیب خان

شاعر تاجیک (قرن13و14)

طغرل بن ارسلان

آخرین سلطان سلجوقی عراق (قرن6)

طغرل بن محمد بن ملکشاه --> سلجوقیان

طغرل بیگ

نخستین سلطان سلجوقی (قرن5)

طغیان

اصطلاحی قرآنی به معنی عاملی برای سرگردانی بشر

طلا

فلز قیمتی - مسائل فقهی مربوط به آن