جستجوی

مدخل

تعداد321مدخل یافت شد

زرنج (2) --> نیمروز (1)

زرند

شهرستان و شهری در کرمان

زرنگ --> سیستان؛زرنج (1)

زرنوجی، برهان الدین

فیلسوف و محدث حنفی(قرن7)

زرنیخ

ماده ای معدنی و قابل انفجار

زروانی، آیین

مکتب فلسفی و عرفانی زرتشتیان

زره

پوششی برای محافظت افراد و وسایل و حیوانات در جنگ

زریاب، عباس

مورّخ و ادیب معاصر ایرانی (قرن14)

زریبار --> زریوار

زری بافی

هنرِ بافتن پارچه با ابریشم

زری دوزی

بافتن نقش و نگار بر روی پارچه با استفاده از نخ زرین

زریع بن عباس --> زریعیان

زریعیان

سلسله ای از حکام اسماعیلی در عدن (قرن5و6)

زریق، قسطنطین

اندیشمند سیاسی سوری و از بزرگترین نظریه پردازان ملی گرایی عرب (قرن14)

زرین پنجه، نصرالله

نوازنده ایرانی تار (قرن14)