جستجوی

مدخل

تعداد321مدخل یافت شد

زر --> طلا

زرادخانه --> قورخانه

زرارة بن اعین

محدث، فقیه و متکلم، از اصحاب امام باقر و امام صادق (ع) که فرقه زراریه بدو منسوب است (قرن2)

زراری، ابوغالب احمد بن محمد

محدث، فقیه و متکلم امامی (قرن3و4)

زراعت --> کشاورزی

زرافشان

رودی در آسیای میانه

زرافه

پستاندار نشخوار کننده بومی صحراهای افریقا

زربادیان

نام جماعتی از مسلمانان در کشور برمه

زردابی، حسن بیگ

روزنامه نگار و متفکر آذربایجانی، بانی اولین روزنامه به زبان آذری (قرن13)

زردچوبه

گیاهی علفی و پایا از تیره زنجبیلی ها

زردشت

نام یا شهرت پیامبر ایران باستان و مؤسس آئین زردشتی

زردشتی، دین

از ادیان الهی - در منابع اسلامی - عقاید - تاریخ - بررسیهای تطبیقی - آداب و رسوم: 1. مرور تاریخی حیات زردشتیان در دوره اسلامی 2. جمعیت نگاری 3. ویژگیهای ظاهری و خصوصیات اخلاقی 4. مشارکت زردشتیان در فرصتهای شغلی 5. پوشاک زردشتیان 6. سفره ها

زردشتیان، گویش --> بَهدینان، گویش

زردکوه

کوه معروف منطقه بختیاری

زرزور، فارس

رمان نویس سوری (قرن 14و15)