جستجوی

مدخل

تعداد321مدخل یافت شد

زاهد گیلانی

عارف، مراد شیخ صفی الدین اردبیلی (قرن8) - بقعه شیخ زاهد گیلانی

زاهد هروی، عمر بن ابراهیم

محدث، واعظ و زاهد (قرن4و5)

زاهد هروی، محمد

فیلسوف، عارف و متکلم هندی(قرن11)

زاهدی، فضل الله

نظامی، سیاستمدار و عامل کودتای 28 مرداد 1332(قرن14)

زاهدی قمی، ابوالفضل

عالم امامی معاصر

زاهر بن احمد

قاری، فقیه و محدّث خراسانی (قرن4)

زاهر بن طاهر --> شحامی، خاندان

زایچه

لوح نشان دهنده مواضع ستارگان در فلک

زایر خضر خان اهرمی

از خوانین منطقه جنوب ایران که در جنگ جهانی اول همدوش با رئیسعلی دلواری و شیخ حسین چاه کوتاهی علیه انگلیسیها جنگید (قرن14) اهرم مدخل مستقل دارد.

زایمان

به دنیا آوردن فرزند پس از سرآمدن مدت آبستنی - کلیات مقدمه؛ تعریف؛ واژه شناسی - تجربه ای فردی درک مفهوم مادری (از آغاز باربرداشتن تا زمان مرگ) زایمان به مثابه عارضه پزشکی - تجربه ای اجتماعی موجد هسته اولیه جامعه (خانواده) تغییر محتوم جایگاه زن در

زاینده رود

از رودهای مهم ایران

زبان زنان --> دولت آبادی، صدیقه

زبان شناسی

مباحث مربوط به کلیّات و مبانی زبان - تعریف علم اللغه - مقدمه ای بر مباحث کلی زبانشناسی - تاریخ مطالعات دانشمندان اسلامی در حوزه آوا شناسی - تاریخ مطالعات دانشمندان اسلامی در حوزه صرف - تاریخ مطالعات دانشمندان اسلامی در حوزه نحو - تاریخ مطالعات دانشمندان

زبانِ عامه --> عربی، زبان، لهجه ها و ادبیات؛فارسی، زبان، لهجه ها و ادبیات

زبانیه --> ملائک