جستجوی

مدخل

تعداد545مدخل یافت شد

خیش خانه

فضایی خنک برای تابستانها یا خانه تابستانی

خیمه

مسکن یا سرپناه قابل حمل که با توجه به شرایط جغرافیایی و نیز ثروت و توانایی صاحبان آن، از مواد گوناگون و به شکلها و اندازه های متفاوت ساخته می شود.

خیمه شب بازی

گونه ای نمایش عروسکی کهن و سنتی در ایران

خیوقی، شهاب الدین --> شهاب الدین خیوقی

خیوه

شهری تاریخی در ولایت خوارزم