جستجوی

مدخل

تعداد545مدخل یافت شد

خراسانی، آخوند ملا محمد کاظم

از مراجع تقلید و اصولیان برجسته امامی، مؤلف اثر مهم کفایة الاصول، و از حامیان اصلی نهضت مشروطه ایران (قرن13و14)

خراسانی، میرزا محمد مهدی

عالم دینی، متبحر در فقه و فلسفه (قرن12و13)

خراسانیان

از خاندانهای حکومتگر در شهر تونس (قرن5و6)

خراش بن ابراهیم کوفی

از راویان امامی (قرن2)

خرائطی، ابوبکر

محدث و ادیب(قرن4)

خربزه

میوه یکی از جورهای متعلق به گونه گیاهی کوکومیس ملو (از خانواده کدوییان)

خرج

شهرستان( محافظه) و شهری در استان (منطقه) ریاض در عربستان سعودی

خرچنگ

گروهی از سخت پوستان عالی متعلق به راسته ده پایان، شامل برخی جنسهای معروف از قبیل نوعی خرچنگ پهن و خرچنگهای دراز

خرداد

نام یکی از امشاسپندان، نام ششمین روز ماه و سومین ماه سال در گاه شماریهای زردشتی ایران و نام سومین ماه سال در گاه شماری هجری شمسی

خردل

نامی برای چند گونه گیاهی مختلف از خانواده شب بویان با مصارف دارویی و ادویه ای

خرس

پستانداری تنومند و پر مو متعلق به خانواده خرس ها

خرسان، آل

خاندانی از عالمان و ادیبان شیعی نجف

خرقانی، ابوالحسن علی بن احمد

عارف و صوفی نامدار(قرن4و5)

خرقه

لباس پیراهن مانند و جلو بسته ای که سالکان به نشانه ورود به طریقت از دست پیر می پوشیده اند و آداب و ادبیات خاص خود را داشته است.

خرقه شریف --> جلوس؛طوپقاپی سرای