جستجوی

مدخل

تعداد545مدخل یافت شد

ختنی، زبان --> سَکایی، زبان

خجستانی، احمد بن عبدالله

از امرای دوره طاهریان و صفاریان (قرن3)

خجند

ناحیه تاریخی و و شهری در آسیای میانه، در جمهوری تاجیکستان

خجند، آل

خاندانی از علمای شافعی و مشهور در سیاست که اغلب در اصفهان بودند (قرن5-7)

خجندی، ابومحمود حامد

از بزرگ ترین منجمان و ریاضی دان ایرانی (قرن4)

خجندی، کمال --> کمال خجندی

خدا

مفهوم محوری اغلب ادیان به ویژه ادیان ابراهیمی

خدابخش، کتابخانه

(کتابخانه عمومی شرقی خدابخش)،از کتابخانه های معتبر هندوستان، در منطقه بانکیپور شهر پتنه، در ایالت بهار

خدابنده

شهرستانی واقع در جنوب استان زنجان

خدابنده، محمد

چهارمین پادشاه صفوی و پسر بزرگ شاه طهماسب اول (قرن8)

خداشناسی --> توحید

خدامراد زند

از سرداران کریم خان زند (قرن12)

خداوندگار

از ریشه خداوند + گار ساخته شده و با خداوند کما بیش هم معناست

خداوندگار، مسجد و مدرسه

بنایی شامل مسجد و مدرسه و زاویه در ترکیه (قرن8)

خداوند نامه --> صبا، فتحعلی خان