جستجوی

مدخل

تعداد2012مدخل یافت شد

بیهقی، ظهیرالدین ابوالحسن علی

مشهور به ابن فندق و فرید خراسان، عالم، تاریخنگار، ادیب، منجم، متکلم، فقیه و شاعر (قرن6)

بیهوش دارو --> بنگ