جستجوی

مدخل

تعداد2012مدخل یافت شد

بارسلون --> برشلونه

بارطین

شهر و استانی به همین نام، در شمال ترکیه در منطقه غربی دریای سیاه

بارع، ابوعبدالله حسین بن عبدالوهاب محمد

ادیب و شاعر عرب (قرن5و6)

بارْفَتَن

اصطلاحی که در ایران به نوعی شیشه نیمه شفاف و ضخیم و منقوش و نیز بدل چینی اطلاق کرده اند.

بارفروش --> بابُل

بارق --> ایام العرب

بارقه --> برق و بارقه

بارقی، سراقة بن مرداس --> سُراقة بن مرداس بارقی

بارکده

شهر یا بندری که محل نگهداری کالاهایی بود که از مناطق دیگر می آوردند و پس از انبار کردن موقت آنها را در شهرها و مناطق دیگر توزیع می کردند.

بارکزایی

از نامهای قومی، متداول در سراسر قسمت شرقی ایران و افغانستان، که هم در میان پشتوهای افغانستان و پاکستان رایج است و هم در میان بلوچهای جنوب شرقی ایران

بارمّا

رشته کوهی منفرد از کوههای مرز غربی ایران، به طول تقریبی هشتصد کیلومتر - تکمله

بارو

دیوار دفاعی - ساختمان و استحکامات بارو - باروهای هند - نبرد بارو الف) ملاحظات کلی ب) سرزمینهای غربی جهان اسلام ج)ایران د)حکومت ممالیک ه)حکومت عثمانی و)در هند

باروت/ باروتخانه

- کلیات - در مغرب اسلامی - در عصر ممالیک - در عثمانی - در هند - در ایران

باروده --> بَروده

بارودی، عالم جان

مفتی مسلمان روسیه، معلم و روزنامه نگار و شیخ طریقه نقشبندی (قرن13و14)