جستجوی

مدخل

تعداد4064مدخل یافت شد

ابراهیم متفرقه

از رجال اصلاح طلب و سیاستمداران عثمانی (قرن11و12)

ابراهیم موصلی

موسیقی دان ایرانی تبار عصر عباسی (قرن2)

ابراهیم میرزا صفوی --> جاهی صفوی، ابراهیم میرزا

ابراهیم نِفْطَوَیه --> نِفطَویه، ابراهیم بن محمد

ابراهیمی، احمد طالب

پزشک و سیاستمدار الجزایری، فرزند محمد بشیر ابراهیمی (قرن14) (زنده است)

ابراهیمی، محمد البشیر

از فضلا و نویسندگان اصلاح طلب الجزایر (قرن14)

ابراهیم یازجی --> یازجی، خاندان

ابراهیم یعقوب

سیاستمدار و مبارز مالزیایی، مؤسس و اولین رئیس "اتحادیه مالایاییهای جوان" برای مبارزه با استعمار انگلیس (قرن13و14)

ابراهیم ینال

از سران مقتدر خاندان سلجوقی (قرن5)

ابراهیمیه (3)

از فرق صوفیانه شمال عراق

ابرائیل

شهری بر کرانه دانوب

الابرش --> جذیمة الأبرش

ابرشهر

نام قدیم نیشابور

ابرقباذ

شهری باستانی در عراق بین بصره و واسط

ابرقو --> ابرکوه