جستجوی

مدخل

تعداد4064مدخل یافت شد

ابراهیم بن ذکوان حرّانی

وزیر هادی خلیفه عباسی ( قرن 2 )

ابراهیم بن سنان

فیلسوف، ریاضی دان، پزشک و ستاره شناس بغدادی (قرن 4)

ابراهیم بن سندی

از موالی عباسیان ( قرن 3 )

ابراهیم بن شیرکوه

فرمانروای حلب و دمشق در دوره صلاح الدین ایوبی (قرن 7)

ابراهیم بن صادق

شاعر و فقیه امامی، اهل جبل عامل لبنان (قرن13)

ابراهیم بن صالح

امیر دمشق و فلسطین و والی مصر در دورهء عباسی (قرن2)

ابراهیم بن صَلت

مترجم آثار یونانی و سریانی به عربی (قرن3)

ابراهیم بن عبدالحمید اسدی

از اصحاب امام صادق (ص)

ابراهیم بن عبدالله علوی

برادر محمد نفس الزکیه که بر ضد منصور خلیفه عباسی شورش کرد (قرن2)

ابراهیم بن علاءالدوله

از شاهزادگان معروف تیموری (قرن9)

ابراهیم بن علی شیرازی --> شیرازی، ابراهیم بن علی

ابراهیم بن عمر صنعانی

از اصحاب امام باقر و امام صادق (ع)

ابراهیم بن مالک اشتر نخعی

پسر مالک اشتر و از یاران مختار ثقفی (قرن1)

ابراهیم بن محمد بن ابی یحیی

متکلم، محدث، فقیه و از بزرگان شیعهء معتزلی مذهب مدینه (قرن2)

ابراهیم بن محمد همدانی

از اصحاب امام رضا، امام جواد و امام هادی (ع)