جستجوی

مدخل

تعداد4064مدخل یافت شد

ابن آجطا، عبدالله بن عمر

عالم علم قراءت و مولف کتاب "التبیان فی شرح مورد الظمان"در مراکش (قرن 8)

ابن آدم، ابوزکریا یحیی --> یحیی بن آدم بن سلیمان

ابن آدمی، محمد بن حسین

ستاره شناس مسلمان (قرن3و4)

ابن آوی --> شغال

ابناء

ابناء فرس/ ابناء احرار، لقب عمومی ایرانیان یمن، اخلاف ایرانیانی که کسری انوشیروان برای یاری سیف بن ذی یزن فرستاد.

ابن اَبّار، احمد بن محمد

شاعر اندلسی (قرن 5)

ابن اَبّار، محمد بن عبدالله

ادیب، شاعر، مورخ و محدث اندلسی (قرن 7)

ابن ابی ارطاة --> بُسر بن اَرطاة

ابن ابی اصیبعه، احمد بن قاسم

طبیب، حکیم، ادیب و صوفی دمشقی (قرن6و7)

ابن ابی اصیبعه، علی بن خلیفه

طبیب، ادیب و موسیقیدان دمشقی (قرن6و7)

ابن ابی الاشعَث، احمد بن محمد

طبیب، حکیم و داروساز اهل فارس (قرن4)

ابن ابی الاصبع، عبدالعظیم بن عبدالواحد

ادیب، شاعر مصری، دارای آثاری در زمینه علوم قرآنی (قرن6و7)

ابن ابی البیان، داوود بن سلیمان

طبیب و داروساز یهودی مصری (قرن6و7)

ابن ابی الثلج

دو محدث منسوب به یک خاندان (قرن7) - ابوبکر محمد بن عبدالله - ابوبکر محمد بن احمد

ابن ابی الحجه، احمد بن محمد

محدث، قاری، نحوی و قاضی اندلسی (قرن6و7)