بنياد دائرة المعارف اسلامي، نهادي است غير انتفاعي كه هدف اصلي آن تدوين و نشر دانشنامه جهان اسلام است. اين بنياد در سال 1362 در تهران تاسيس شد و در حوزه مطالعات جهان اسلام و ايران فعاليت خود را آغاز كرد و به تدريج به يكي از كانونهاي اصلي و معتبر دانشنامه نگاري در قلمرو جهان اسلام تبديل شد

رجب


رجب، نام هفتمين ماه سال در گاه‌شمارى هجرى قمرى و يكى از ماههاى حرام.

ادامه مطلب

دانشنامه‌نگارى


دانشنامه‌نگارى، نگارشِ گونه‌اى از كتابهاى مرجع، حاوى اطلاعاتى كلى و همه‌جانبه از همة دانشها يا طيف معيّنى از علوم يا دانشى خاص، كه در دورة جديد در قالب الفبايى تدوين مى‌شود. اين مقاله مشتمل بر بخشهاى زير است : 1) واژگان 2) زمينه‌ها 3) عصر شكوفايى 4) عصر تكرار و تقليد 5) دانشنامه‌نگارى در عصر جديد

ادامه مطلب

تازه هاي نشر


الف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ي

آخرين اخبار

گروه های علمی

سازمان علمي بنياد مركب از شانزده گروه علمي . شش واحد علمي پشتيباني و دو بخش دفتر آموزش حين خدمت و دفتر سفارش و دريافت مقالات است. هر يك از گروههاي علمي از چند شاخه اصلي تشكيل شده و هر شاخه عهده دار تاليف تعداد معيني مقاله تا پايان كار تدوين دانشنامه جهان اسلام  است. در هر گروه مسئول شاخه وظيفه سفارش، تاليف، ارزيابي و ويرايش استنادي مقالات شاخه خود را بر عهده دارد. بنابر اين، در گروههاي علمي هر فرد داراي تخصص ويژه اي در قلمرو كار خود است. مولفان همكار خارج از بنياد كه اينك به حدود 1400 نفر مي رسند، تاليف مقالات را بر اساس نظر مسئول شاخه به انجام مي رسانند.