جستجوي مقاله

الف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ي

مقالات

تعداد۶۳۳مقاله یافت شد

از همخوانها، دهمین حرف الفباى فارسى، هشتمین حرف الفباى عربى، یازدهمین حرف الفباى اردو، پنجمین حرف از الفباى ترکى و چهارمین حرف از الفباى ابجدى است که آن را دال ابجد و دال غیرمنقوط و دال مهمله نیز مى‌نامند
داءالاشراف ← نقرس#
کلفت شدن پوست برخى نقاط بدن انسان و بافت زیر آن در نتیجة انسداد مجارى لنفاوى، غالباً ناشى از انگل فیلاریا بانکروفتى
اصطلاحى قرآنى ـ تفسیرى و از نشانه‌هاى روز قیامت
دابِق ← مرج دابق#
از جنگهاى مشهور عرب (ایام‌العرب) در روزگار جاهلیت
شاعر شعر عامیانة ترک در قرن سیزدهم
امیر سلجوقى و حکمران گرگان و خراسان در اواخر قرن پنجم هجرى
دادخواست ← دعوا#
دادگاه ← محکمه#