جستجوي مقاله

الف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ي

مقالات

تعداد۷۱مقاله یافت شد

 پنجمین‌ حرف‌ از الفبای‌ فارسی‌، چهارمین‌ حرف‌ از الفبای‌ عربی‌ (اَبْتَثْ)، در ترتیب‌ ابجدی‌ حرف‌ بیست‌وسوم‌ (در شکل‌ ثَخِذْ، با ارزش‌ عددی‌ پانصد) و در اختصارات‌ نشانة‌ «حدیث‌»
شاعر ترکِ سدة‌ یازدهم‌ و دوازدهم‌
سرمایه‌دار و بازرگان‌ بهائی‌ و مؤسس‌ تلویزیون‌ ایران‌
ثابت‌ ضریر رجوع کنید به ثابت‌بن‌موسی‌#
عنوان‌ مسئله‌ یا شبهه‌ای‌ در فلسفه‌ در بارة‌ نسبت‌ موجودات‌ مجرد و تغییرناپذیر با موجودات‌ مادّی‌ و متغیر
شاعر قرن‌ یازدهم‌ و دوازدهم‌
ثابت‌بن‌ ابراهیم‌ حرّانی‌ رجوع کنید به ابن‌زهرون‌#
فقیه‌ و نحوی‌ و قاری‌ شیعی‌ اهل‌ حلب‌
محدّث‌ مالکی‌ مذهب‌ در قرن‌ سوم‌ و چهارم‌
ثابت‌بن‌ دینار رجوع کنید به ثُمالی‌، ابوحمزه‌#