جستجوي مقاله
عنوان عنوان
عبارت داخل متن عبارت داخل متن
جلد جلد
نويسنده نويسنده
مقالات

تعداد۴۳۷مقاله یافت شد

ين‌ واج‌ الفباي‌ فارسي‌ و يكي‌ از چهار همخوان‌ مخصوص‌ اين‌ زبان‌ كه‌ در زبان‌ عربي‌ وجود ندارد
ضيدان‌ و اخترشناس‌ يوناني‌ قرن‌ چهارم‌ ميلادي‌، اهل‌ اسكندريه‌
ايلات‌ لُر زبان‌ منطقة‌ بالاگريوه‌ در لرستان‌، و نام‌ سكونتگاه‌ آنان‌
پات‌ كند رجوع كنيد به بيكند#
قه‌اي‌ در جنوب‌ شرقي‌ آسيا كه‌ سابقاً سلطان‌نشيني‌ مالايايي‌ بود، اما اكنون‌ (به‌ موجب‌ معاهدة‌ بانكوك‌ ميان‌ بريتانياي‌ كبير و سيام‌ در 1327/1909) جزو تايلند است‌
پاتختي‌ رجوع كنيد به عروسي‌#
پاتراس‌ رجوع كنيد به بالي‌بادرا#
ر شورشي‌ در 1143 در عثماني‌ در دورة‌ سلطنت‌ احمد سوم‌
پاتن‌ رجوع كنيد به نهرواله‌#
پاتَنجِل‌ رجوع كنيد به تحقيق‌ ماللهند#