جستجوي مقاله
عنوان عنوان
عبارت داخل متن عبارت داخل متن
جلد جلد
نويسنده نويسنده
مقالات

تعداد۱۱مقاله یافت شد

رازى، محمدبن زكريا، طبيب، كيميادان و فيلسوف قرن سوم و چهارم

نام ماههاى سوم و چهارم سال در گاه‌شمارى هجرى قمرى و نيز بخشى از سال در همين گاه‌شمارى.

دومين رئيسجمهور ايران پس از انقلاب اسلامى.

رجب، نام هفتمین ماه سال در گاه‌شمارى هجرى قمرى و یکى از ماههاى حرام.

رسالةالحقوق، رسالهاى در باب حقوق اخلاقى واجب بر انسان از امامسجاد عليهالسلام به روايت ابوحمزه ثُمالى*.

رشد جمعيت، افزايش شمار مردم ساكن يك كشور يا منطقه در بازهاى معيّن از زمان. ميزان رشد جمعيت نيز در بازة زمانى مفروض از تقسيم مقدار افزايش جمعيت در اين بازه بر مقدار جمعيت در ابتداى بازه بهدست مىآيد.

رمضان (ماه رمضان)، نهمين ماه سال در گاه‌شمارى هجرى قمرى، زمان انجام اعمال و فرايض روزه.

رهى معيّرى، شهرت محمدحسن معيرى، متخلص به رهى، شاعر و ترانه‌سراى مشهور معاصر.

روزبه، رضا، مدرّس فيزيك و از بنيانگذاران تعليم و تربيت نوين اسلامى در ايران و نخستين مدير دبيرستان علوى.

   روزه، از مباحث مهم فقهى درباره يكى از عبادات اسلامى كه در آن براى قرب به خدا از انجامدادن برخى كارها مانند خوردن و آشاميدن از اذان صبح تا اذان مغرب پرهيز مىشود.