جستجوي مقاله
عنوان عنوان
عبارت داخل متن عبارت داخل متن
جلد جلد
نويسنده نويسنده
مقالات

تعداد۶۳۳مقاله یافت شد

از همخوانها، دهمین حرف الفباى فارسى، هشتمین حرف الفباى عربى، یازدهمین حرف الفباى اردو، پنجمین حرف از الفباى ترکى و چهارمین حرف از الفباى ابجدى است که آن را دال ابجد و دال غیرمنقوط و دال مهمله نیز مى‌نامند
داءالاشراف ← نقرس#
کلفت شدن پوست برخى نقاط بدن انسان و بافت زیر آن در نتیجة انسداد مجارى لنفاوى، غالباً ناشى از انگل فیلاریا بانکروفتى
اصطلاحى قرآنى ـ تفسیرى و از نشانه‌هاى روز قیامت
دابِق ← مرج دابق#
از جنگهاى مشهور عرب (ایام‌العرب) در روزگار جاهلیت
شاعر شعر عامیانة ترک در قرن سیزدهم
امیر سلجوقى و حکمران گرگان و خراسان در اواخر قرن پنجم هجرى
دادخواست ← دعوا#
دادگاه ← محکمه#