جستجوي مقاله
عنوان عنوان
عبارت داخل متن عبارت داخل متن
جلد جلد
نويسنده نويسنده
مقالات

تعداد۷۲مقاله یافت شد

 پنجمین‌ حرف‌ از الفبای‌ فارسی‌، چهارمین‌ حرف‌ از الفبای‌ عربی‌ (اَبْتَثْ)، در ترتیب‌ ابجدی‌ حرف‌ بیست‌وسوم‌ (در شکل‌ ثَخِذْ، با ارزش‌ عددی‌ پانصد) و در اختصارات‌ نشانة‌ «حدیث‌»
شاعر ترکِ سدة‌ یازدهم‌ و دوازدهم‌
سرمایه‌دار و بازرگان‌ بهائی‌ و مؤسس‌ تلویزیون‌ ایران‌
ثابت‌ ضریر رجوع کنید به ثابت‌بن‌موسی‌#
عنوان‌ مسئله‌ یا شبهه‌ای‌ در فلسفه‌ در بارة‌ نسبت‌ موجودات‌ مجرد و تغییرناپذیر با موجودات‌ مادّی‌ و متغیر
شاعر قرن‌ یازدهم‌ و دوازدهم‌
ثابت‌بن‌ ابراهیم‌ حرّانی‌ رجوع کنید به ابن‌زهرون‌#
فقیه‌ و نحوی‌ و قاری‌ شیعی‌ اهل‌ حلب‌
محدّث‌ مالکی‌ مذهب‌ در قرن‌ سوم‌ و چهارم‌
ثابت‌بن‌ دینار رجوع کنید به ثُمالی‌، ابوحمزه‌#