جستجوي مقاله
عنوان عنوان
عبارت داخل متن عبارت داخل متن
جلد جلد
نويسنده نويسنده
مقالات

تعداد۷۸مقاله یافت شد

ابن‌المتوّج‌، فخرالدین‌ احمدبن‌ عبدالله‌#
احمدبن‌ عبدالله‌#
اسم‌ فاعل‌ از ریشة‌ ثلاثی‌ «ب‌ د ء» که‌ ماضی‌ و مضارع‌ آن‌ (بَدَءَ، یَبْدَءُ) در چند آیة‌ قرآن‌ (عنکبوت‌ :20، سجده‌:7، اعراف‌:29، انبیاء:104، یونس‌: 4،34، نمل‌:64، روم‌: 11،27)، در مقام‌ اشاره‌ به‌ آفرینش‌ نخستین‌ و غالباً همراه‌ با فعل‌ «یُعیدُ» به‌ کار رفته‌، همچنانکه‌ مضارع‌ آن‌ از باب‌ إِفعال‌ (یُبْدِی‌ءُ) نیز در همین‌ مقام‌ و همراه‌ با فعل‌ «یُعید» در سه‌ آیة‌ قرآن‌ (عنکبوت‌:19، سبأ:49، بروج‌:13) آمده‌ است‌
محلی‌ در مرکز فلاتِ آهکی‌ شمال‌ سوریه‌، در فاصلة‌ حدود 15 کیلومتری‌ مغرب‌ شهرستان‌ مهم‌ مَعَرَّةُ النُّعمان‌ و متعلق‌ به‌ ناحیه‌ای‌ که‌ امروزه‌ به‌ «المُدن‌ المیّته‌» موسوم‌ است‌

از نامهای‌ خداوند که‌ در قرآن‌ سه‌ بار (دوبار در بقره‌: 54 یک بار در حشر: 24) آمده‌ است‌

در مقابل‌ القابض‌، از نامهای‌ خداوند که‌ با هم‌ یا جداگانه‌، عیناً یا به‌ اشتقاق‌، در قرآن‌ کریم‌ و احادیث‌ و ادعیه‌ ذکر شده‌ است‌
از نامهای‌ خداوند
از نامهای‌ خداوند

ابوجعفر محمّد بن‌علی‌بن‌ الحسین‌بن‌ علی‌بن‌ ابی‌طالب‌ علیهم‌السّلام‌، امام‌ پنجم‌ از ائمّة‌ اثناعشر و یکی‌ از چهارده‌ معصوم‌

از نامهای‌ خداوند که‌ در لغت‌ به‌ معنای‌ بقا مقابل‌ فنا است‌ (فراهیدی‌، ذیل‌ «بقی‌»؛ فیروزآبادی‌، ذیل‌ «بقی‌»)