جستجو مقاله

مقالات

تعداد۷۶۳۱مقاله یافت شد

باتوم رجوع کنید به باطوم#
باتوئیان رجوع کنید به اردوی زریٌن #
باتهرست رجوع کنید به بانجول#
باتیک رجوع کنید به قلمکار#
معرّب‌ باژِ فارسی‌ در دورة‌ اسلامی‌ (شیر، ذیل‌ «باج‌»)
شهری‌ قدیمی‌، کوچک‌ و مستحکم‌ در بین‌النهرین‌ (عراق‌)
کوره‌(استان‌)ای‌ در منطقة‌ موصل‌، در شرق‌ دجله‌، میان‌ زاب‌ کوچک‌ در شمال‌ و رشته‌ کوه‌ حَمْرین‌ (بارمّا) در جنوب‌، تا دورة‌ عباسی‌
شهری‌ تاریخی‌ در آذربایجان‌، که‌ بر سرجادة‌ اردبیل‌ به‌ بردعه‌ * (مرکز اران‌ * ) واقع‌ بود
شهر کوچکی‌ در عراق‌، حدود ده‌ فرسخی‌ شمال‌ شرقی‌ بغداد، با فاصلة‌ کمی‌ در جنوب‌ بَعقوبه‌، واقع‌ در مغرب‌ رود نهروان‌
باجگیران‌ ،# بخش‌ و شهری‌ در خراسان‌.