جستجو مقاله

مقالات

تعداد۷۶۳۱مقاله یافت شد

ديه، اصطلاحى در فقه و حقوق، به معناى غرامت يا مجازاًت مالىِ معيّن براى تاوان جنايت بر نَفْس يا عضو.

خيبر، غزوه، از غزوات پيامبر اكرم صلى‌اللّه‌عليه‌و آله‌وسلم در سال هفتم.

رؤيت هلال، ديدن و يافتن ماه در شبهاى آغاز ماه قمرى.

   روزه، از مباحث مهم فقهى درباره يكى از عبادات اسلامى كه در آن براى قرب به خدا از انجامدادن برخى كارها مانند خوردن و آشاميدن از اذان صبح تا اذان مغرب پرهيز مىشود.

زكات فطره، زكاتى واجب در عيد فطر.

ده (قريه)، كوچك ‌ترين واحد جغرافيايى ـ ادارى در تقسيمات كشورى ايران*.

دَه آس بلخاب

دِهاتى، شهرت و تخلص ‌عبدالسلام پير محمدزاده، شاعر، نويسنده، مترجم، محقق و روزنامه‌نگار تاجيك در دوران شوروى.

دهار، منطقه و شهرى كهن در غرب ايالت ماديا پرادش در مركز هند.

دهاروار، ناحيه‌اى در بخش بلگام در ايالت ميسور* هند.