جستجوي مقاله
عنوان عنوان
عبارت داخل متن عبارت داخل متن
جلد جلد
نويسنده نويسنده
مقالات

تعداد۷۶۳۰مقاله یافت شد

بنایى از دوره قطب‌شاهیان (918ـ1098) در حیدرآباد هند
از قالبهاى جدید شعر فارسى، متشکل از چند بندِ چهار مصراعى که در معنا پیوسته و در قافیه مختلف‌اند
یکى از هفت دستگاه و سومین شعبه از شعبات بیست‌وچهارگانه موسیقى کهن ایران و جهان اسلام و از مُدهاى متداول در بسیارى از کشورهاى اسلامى و مناطق زیرنفود فرهنگ آنها
قدیم‌ترین نشریه فارسی‌زبان سیاسى و اجتماعى و یکى از نشریات مؤثر در افکار و عقاید ایرانیان که ابتدا در اسکندریه و سپس در قاهره، از اواخر دوره قاجار تا اواسط حکومت پهلوى دوم، منتشر می‌شد
از مهم‌ترین و پربسامدترین رمزهاى عددى رایج در میان تقریبآ همه اقوام و فرهنگها
تکیه‌اى در شیراز از دوره زندیان
عنوان عام کتابهایى حاوى چهل حدیث و معمولا همراه با شرح آنها
عنوان شمارى از بناهاى آرامگاهى در ایران
چهل طوطى رجوع کنید به طوطی‌نامه#
عنوانى براى بناها یا بخشهایى از یک بنا در ایران، افغانستان، هند و آسیاى مرکزى که داراى ستونهاى بسیار باشد