جستجوي مقاله
عنوان عنوان
عبارت داخل متن عبارت داخل متن
جلد جلد
نويسنده نويسنده
مقالات

تعداد۷۶۲۸مقاله یافت شد

یکى از هفت دستگاه و سومین شعبه از شعبات بیست‌وچهارگانه موسیقى کهن ایران و جهان اسلام و از مُدهاى متداول در بسیارى از کشورهاى اسلامى و مناطق زیرنفود فرهنگ آنها
قدیم‌ترین نشریه فارسی‌زبان سیاسى و اجتماعى و یکى از نشریات مؤثر در افکار و عقاید ایرانیان که ابتدا در اسکندریه و سپس در قاهره، از اواخر دوره قاجار تا اواسط حکومت پهلوى دوم، منتشر می‌شد
از مهم‌ترین و پربسامدترین رمزهاى عددى رایج در میان تقریبآ همه اقوام و فرهنگها
تکیه‌اى در شیراز از دوره زندیان
عنوان عام کتابهایى حاوى چهل حدیث و معمولا همراه با شرح آنها
عنوان شمارى از بناهاى آرامگاهى در ایران
چهل طوطى رجوع کنید به طوطی‌نامه#
عنوانى براى بناها یا بخشهایى از یک بنا در ایران، افغانستان، هند و آسیاى مرکزى که داراى ستونهاى بسیار باشد
چُوار،# بخش و شهرى در شهرستان ایلام از استان ایلام.
چوان ـ چو رجوع کنید به چین، مسلمانان#