جستجو مقاله

مقالات

تعداد۷۶۳۱مقاله یافت شد

شهری‌ باستانی‌ در مصر، نزدیک‌ قاهرة‌ کنونی‌
منصب‌ یا محل‌ کار شیخ‌ الاسلام‌ * (مفتی‌ اعظم‌ استانبول‌) در عصر عثمانی‌
بابونج رجوع کنید به بابونه#
به‌ گونه‌هایی‌ از خانوادة‌ مرکّبان‌ ، خصوصاً به‌ آنتمیس‌ نُبیلیس‌ ، که‌ همان‌ «بابونة‌ رومی‌» است‌، و نیز به‌ ماتریکاریا کامُمیلا اطلاق‌ می‌شود
از خاندانهای‌ مهم‌ علمی‌ شیعی‌ در قرون‌ سوم‌ تا هفتم‌
دروازه‌ و خیابان‌ متصل‌ به‌ آن‌ در ارگ‌ قاجاری‌ در تهران‌
مدخل‌ اصلی‌ بارویِ بیرونیِ سرای‌ جدید سلطان‌ یا طوپقاپو سرای‌ * در استانبول‌
نام‌ منطقه‌، گروهی‌ از اقوام‌، و نیز زبانی‌ در سوماترای‌ اندونزی‌
واحد اندازه‌گیری‌ محصولات‌ کشاورزی‌ در میان‌ اقوام‌ ترک‌ و کسانی‌ که‌ با ترکها داد و ستد داشته‌اند
فاتح‌ روسیه‌ و مؤسس‌ اردوی‌ زرین‌ (624ـ653/1227ـ1255) که‌ در سالهای‌ اول‌ قرن‌ هفتم‌/ سیزدهم‌ متولد شد و دومین‌ پسر جوجی‌ * بود