جستجوي مقاله

الف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ي

مقالات

تعداد۷۶۲۹مقاله یافت شد

نام‌ وزارت‌ جنگ‌ عثمانی‌ در قرن‌ سیزدهم‌
بابشتر رجوع کنید به ببشتر #
باب شهر رجوع کنید به باب الابواب#
عنوانِ دیوان‌ وزیراعظم‌ عثمانی‌، متداول‌ در قرون‌ دوازدهم‌ و سیزدهم‌
پیشوای‌ خرّمدینان‌ * در آذربایجان‌ که‌ در آغاز قرن‌ سوم‌ برضدّ خلافت‌ عبّاسی‌ شورش‌ کرد
نویسندگان‌ قدیم‌ مسلمان‌ همه‌ جا شهر و کشور بابل‌ را به‌ یک‌ نام‌ خوانده‌اند ] واژة‌ بابهل‌ عبری‌ است‌ که‌ آن‌ نیز از باب‌ ـ ال‌ اکدی‌ به‌ معنای‌ «دروازة‌ خدا» است‌ [
بابُل‌ ،# شهرستان‌، رود، و شهری‌ در استان‌ مازندران‌.
بابلسر ،# شهرستان‌ و شهری‌ در استان‌ مازندران‌.
شهری‌ باستانی‌ در مصر، نزدیک‌ قاهرة‌ کنونی‌
منصب‌ یا محل‌ کار شیخ‌ الاسلام‌ * (مفتی‌ اعظم‌ استانبول‌) در عصر عثمانی‌