جستجو مقاله

مقالات

تعداد۷۶۳۱مقاله یافت شد

خاندان‌ و سلسله‌ای‌ از حاکمان‌ کردِ منطقة‌ شهرزور * در عصر عثمانی‌ که‌ حدود دو قرن‌ بر بخشهایی‌ از کردستان‌ واقع‌ در خاک‌ کنونیِ عراق‌ حکومت‌ می‌کردند و در منازعات‌ ایران‌ و عثمانی‌ فعالانه‌ شرکت‌ داشتند
نام‌ جنبشی‌ دینی‌ ـ اجتماعی‌ که‌ مراکز ترکمان‌ نشین‌ آسیای‌ صغیر را چندسال‌ پیش‌ از هجوم‌ مغول‌ به‌ آشوب‌ کشید
باب جبرئیل رجوع کنید به مسجد النبی#
مجموعه‌ای‌ از ادارات‌ رسیدگی‌ به‌ امور مالی‌ در تشکیلات‌ دیوانی‌ عثمانی‌ که‌ «باب‌دفتری‌» نیز به‌ آن‌ گفته‌ می‌شد
ابن‌بایسنغربن‌ شاهرخ‌ (متولد 825)، کوچکترین‌ پسر بایسنغر، امیر کتابدوست‌ و هنرپرور تیموری‌، و از نوادگان‌ تیمور
نخستین‌ پادشاه‌ مغولِ هندوستان‌ و نویسنده‌ و شاعر
بابرت رجوع کنید به بایبورد#
دانشمند حنفی‌ مذهب‌ در قرن‌ هشتم‌
بابر نامه رجوع کنید به بابر، ظهیر الدین#
از قبایل‌ پشتو که‌ در اصل‌ در رشته‌ کوههای‌ سلیمان‌ می‌زیستند و امروزه‌ در اطراف‌ پراکنده‌ شده‌اند