جستجوي مقاله

الف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ي

مقالات

تعداد۷۶۳۰مقاله یافت شد

عارف‌ قرن‌ هشتم‌
از مشایخ‌ سلسلة‌ خواجگان‌ ماوراءالنهر که‌ نسبت‌ طریقتی‌ ایشان‌ به‌ خواجه‌ ابو یعقوب‌ * همدانی‌ می‌رسد
درویشی‌ مجذوب‌ از ماوراءالنهرکه‌ «از وی‌ کرامات‌ و خوارق‌ عادات‌ ظهور می‌نمود» (خواندمیر، ص‌ 543)
از نستعلیق‌ نویسان‌ نامی‌ در قرن‌ دهم‌
بابا شاه عراقی رجوع کنید به بابا شاه اصفهانی#
از جراید مشهور انتقادی‌ و طنزآمیز پس‌ از شهریور 1320 ش‌
عارف‌ و شاعر ایرانی‌ قرن‌ پنجم‌ که‌ به‌ یکی‌ از گویشهای‌ غرب‌ ایران‌ شعر سروده‌ است‌
از بزرگان‌ صوفیه‌ تبریز در قرن‌ ششم‌
بابا فرید رجوع کنید به فرید الدین گنج شکر#
شاعر غزلسرای‌ اواخر قرن‌ نهم‌ و اوایل‌ سدة‌ دهم‌