جستجوي مقاله

الف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ي

مقالات

تعداد۷۶۳۰مقاله یافت شد

شهر کوچکی‌ در شمال‌ غربی‌ ترکیه‌، واقع‌ در پنجاه‌ کیلومتری‌ جنوب‌ شرقی‌ اِدِرنه‌، در کنار راه‌ آهن‌ فرعی‌ که‌ قرقلرالی‌ را به‌ راه‌ آهن‌ استانبول‌ ـ ادرنه‌ متصل‌ می‌کند
افضل‌الدین‌ محمد بن‌ حسین‌ بن‌ محمد خوزه‌ مَرَقی‌کاشانی‌، حکیم‌ بزرگ‌ اسلام‌ و ایران‌ در نیمة‌ دوم‌ قرن‌ ششم‌ و آغاز قرن‌ هفتم‌
از مشایخ‌ صوفیة‌ ترکمن‌ تبار آناطولی‌ در نیمة‌ اول‌ قرن‌ هفتم‌ و پایه‌گذار برخی‌ از جریانهای‌ بدعتگرا، که‌ قیام‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ بزرگی‌ را که‌ به‌ «جنبش‌ بابایی‌» مشهور شده‌ است‌ (رجوع کنید به بابایی‌ * ) بر ضد حکومت‌ سلجوقی‌ آغاز کرد
سرکردة‌ خاندان‌ ازبک‌ کِنِگِس‌ که‌ تا 1287/1870 امیرِشهرِ سبز بود
از نستعلیق‌ نویسانِ قرن‌ دهم‌
بابا جائی و قبادی رجوع کنید به جاف، ایل#

مقبره‌ای‌ متعلق‌ به‌ قرن‌ پنجم‌، واقع‌ در شمال‌ افغانستان‌، حدود شصت‌ کیلومتری‌ غرب‌ بلخ‌، که‌ در میان‌ اهالی‌ به‌ باباحاتم‌ شهرت‌ دارد

بابا خان رجوع کنید به فتحعلی شاه#
از یاران‌ و سرداران‌ نادرشاه‌ افشار
شهری‌ در دوبریجه‌، جزو رومانی‌ کنونی‌