جستجوي مقاله
عنوان عنوان
عبارت داخل متن عبارت داخل متن
جلد جلد
نويسنده نويسنده
مقالات

تعداد۷۶۳۰مقاله یافت شد

از نامهای‌ خداوند که‌ در لغت‌ به‌ معنای‌ بقا مقابل‌ فنا است‌ (فراهیدی‌، ذیل‌ «بقی‌»؛ فیروزآبادی‌، ذیل‌ «بقی‌»)
تعبیری‌ که‌ در قرآن‌ (کهف‌: 46، مریم‌: 76) برای‌ افادة‌ امور نیکِ ماندنی‌، با اشاره‌ به‌ ناپایداری‌ داراییهای‌ دنیا مانند ثروت‌ و فرزند، و بی‌ثمری‌ امکانات‌ و مهلتی‌ که‌ خدا به‌ گمراهان‌ می‌دهد، به‌ کار رفته‌ است‌
البحوث‌ رجوع کنید به برائت‌، سوره#‌
البدایة‌ و النهایة‌ رجوع کنید به ابن‌کثیر#
البدرالطالع‌ رجوع کنید به شوکانی‌، محمد#
از نامهای‌ خدا
از نامهای‌ خدا
البرة‌، محمدبن‌ ابی‌طالب‌ رجوع کنید به دمشقی‌،شمس‌الدین‌ ابوعبدالله#‌
نخستین‌ کتاب‌ مستقل‌ دربارة‌ علوم‌ قرآنی‌ تألیف‌ بدرالدین‌ محمدبن‌ بهادر زرکشی‌ * (745ـ794)
نام‌ هشتاد و پنجمین‌ سورة‌ قرآن‌ در «مصحف‌ امام‌»،که‌ در سالهای‌ نخست‌ بعثت‌ نازل‌ شده‌ و از نظر زمانی‌ سورة‌ 27 است‌، با یک‌ رکوع‌ * ، 22 آیه‌، 109 کلمه‌ و 458 حرف‌