جستجو مقاله

مقالات

تعداد۷۶۳۰مقاله یافت شد

بابا اسحاق رجوع کنید به بابایی#
مولف:  ا.کوران (د.اسلام )
شهر کوچکی‌ در شمال‌ غربی‌ ترکیه‌، واقع‌ در پنجاه‌ کیلومتری‌ جنوب‌ شرقی‌ اِدِرنه‌، در کنار راه‌ آهن‌ فرعی‌ که‌ قرقلرالی‌ را به‌ راه‌ آهن‌ استانبول‌ ـ ادرنه‌ متصل‌ می‌کند
مولف:  عباس زریاب
افضل‌الدین‌ محمد بن‌ حسین‌ بن‌ محمد خوزه‌ مَرَقی‌کاشانی‌، حکیم‌ بزرگ‌ اسلام‌ و ایران‌ در نیمة‌ دوم‌ قرن‌ ششم‌ و آغاز قرن‌ هفتم‌
مولف:  احمدیاشاراجاق
از مشایخ‌ صوفیة‌ ترکمن‌ تبار آناطولی‌ در نیمة‌ اول‌ قرن‌ هفتم‌ و پایه‌گذار برخی‌ از جریانهای‌ بدعتگرا، که‌ قیام‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌ بزرگی‌ را که‌ به‌ «جنبش‌ بابایی‌» مشهور شده‌ است‌ (رجوع کنید به بابایی‌ * ) بر ضد حکومت‌ سلجوقی‌ آغاز کرد
مولف:  بارتولد؛ اشپولر ( د.اسلام )
سرکردة‌ خاندان‌ ازبک‌ کِنِگِس‌ که‌ تا 1287/1870 امیرِشهرِ سبز بود
مولف:  منوچهر قدسی
از نستعلیق‌ نویسانِ قرن‌ دهم‌
بابا جائی و قبادی رجوع کنید به جاف، ایل#
مولف:  ملکیان ـ شیروانی (ایرانیکا)

مقبره‌ای‌ متعلق‌ به‌ قرن‌ پنجم‌، واقع‌ در شمال‌ افغانستان‌، حدود شصت‌ کیلومتری‌ غرب‌ بلخ‌، که‌ در میان‌ اهالی‌ به‌ باباحاتم‌ شهرت‌ دارد

بابا خان رجوع کنید به فتحعلی شاه#
از یاران‌ و سرداران‌ نادرشاه‌ افشار