جستجوي مقاله
عنوان عنوان
عبارت داخل متن عبارت داخل متن
جلد جلد
نويسنده نويسنده
مقالات

تعداد۷۶۳۰مقاله یافت شد

مهم‌ترین کتاب دمیرى، که سبب شهرت او شده، حیاة‌الحیوان است
ابن‌المتوّج‌، فخرالدین‌ احمدبن‌ عبدالله‌#
احمدبن‌ عبدالله‌#
اسم‌ فاعل‌ از ریشة‌ ثلاثی‌ «ب‌ د ء» که‌ ماضی‌ و مضارع‌ آن‌ (بَدَءَ، یَبْدَءُ) در چند آیة‌ قرآن‌ (عنکبوت‌ :20، سجده‌:7، اعراف‌:29، انبیاء:104، یونس‌: 4،34، نمل‌:64، روم‌: 11،27)، در مقام‌ اشاره‌ به‌ آفرینش‌ نخستین‌ و غالباً همراه‌ با فعل‌ «یُعیدُ» به‌ کار رفته‌، همچنانکه‌ مضارع‌ آن‌ از باب‌ إِفعال‌ (یُبْدِی‌ءُ) نیز در همین‌ مقام‌ و همراه‌ با فعل‌ «یُعید» در سه‌ آیة‌ قرآن‌ (عنکبوت‌:19، سبأ:49، بروج‌:13) آمده‌ است‌
محلی‌ در مرکز فلاتِ آهکی‌ شمال‌ سوریه‌، در فاصلة‌ حدود 15 کیلومتری‌ مغرب‌ شهرستان‌ مهم‌ مَعَرَّةُ النُّعمان‌ و متعلق‌ به‌ ناحیه‌ای‌ که‌ امروزه‌ به‌ «المُدن‌ المیّته‌» موسوم‌ است‌

از نامهای‌ خداوند که‌ در قرآن‌ سه‌ بار (دوبار در بقره‌: 54 یک بار در حشر: 24) آمده‌ است‌

در مقابل‌ القابض‌، از نامهای‌ خداوند که‌ با هم‌ یا جداگانه‌، عیناً یا به‌ اشتقاق‌، در قرآن‌ کریم‌ و احادیث‌ و ادعیه‌ ذکر شده‌ است‌
از نامهای‌ خداوند
از نامهای‌ خداوند

ابوجعفر محمّد بن‌علی‌بن‌ الحسین‌بن‌ علی‌بن‌ ابی‌طالب‌ علیهم‌السّلام‌، امام‌ پنجم‌ از ائمّة‌ اثناعشر و یکی‌ از چهارده‌ معصوم‌