جستجوي مقاله

الف ب پ
ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ
س ش ص ض
ط ظ ع غ ف ق
ک گ ل م ن
و ه ي

مقالات

تعداد۷۶۲۹مقاله یافت شد

ه‌اي‌ از سلسلة‌ نقشبنديّه‌، منسوب‌ به‌ خواجه‌ محمد پارسا
ين‌ واج‌ الفباي‌ فارسي‌ و يكي‌ از چهار همخوان‌ مخصوص‌ اين‌ زبان‌ كه‌ در زبان‌ عربي‌ وجود ندارد

رجب، نام هفتمین ماه سال در گاه‌شمارى هجرى قمرى و یکى از ماههاى حرام.

دِر اسلام، نشریه، نشریه‌اى اروپایى در حوزه اسلام‌ پژوهى با بیش از یک قرن سابقه.

تمتع‌ رجوع کنید به حج‌؛ نکاح‌

رجوع کنید به تعریف

رجوع کنید به جفر و جامعه

جامعْمسجد. اين بنا كه مسجدجامع جهان‌نما نيز خوانده مى‌شود، از بزرگ‌ترين مساجد شبه‌ قاره هند است.

دومین‌ حرف‌ از الفبای‌ عربی‌ و فارسی‌ و بسیاری‌ از الفباهای‌ دیگر؛ ارزش‌ عددی‌ آن‌ دو (2) است‌
کلمه‌ای‌ در آغازِ نامِ افراد و، در مرحلة‌ ثانوی‌، نام‌ خاندانها، رایج‌ در جنوبِ عربستان‌، خاصه‌ در میان‌ سادات‌ و مشایخ‌ حَضرَمَوت‌ مانند باعَبّاد، باعَلَوی‌، بافَضل‌، بافَقیه‌، باحَسَن‌، باحَسّان‌، باهُرمز، با وزیر(رجوع کنید به مدخلهای‌ مربوط‌ به‌ این‌ کلمات‌ و فهرستهای‌ نالینو، در گابریلی‌ ، ص‌ 88؛ فان‌ دِن‌ بِرگ‌ ، ص‌ 51 ـ61)