جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۸۲۰۹مقاله یافت شد

مولف:  احمد طاهری عراقی - مولف:  ایرج پروشانی - مولف:  تلخیص شده از د. ترک - مولف:  احمد طاهری عراقی -
دومین‌ حرف‌ از الفبای‌ عربی‌ و فارسی‌ و بسیاری‌ از الفباهای‌ دیگر؛ ارزش‌ عددی‌ آن‌ دو (2) است‌
مولف:  د.اسلام لوفگرن (
کلمه‌ای‌ در آغازِ نامِ افراد و، در مرحلة‌ ثانوی‌، نام‌ خاندانها، رایج‌ در جنوبِ عربستان‌، خاصه‌ در میان‌ سادات‌ و مشایخ‌ حَضرَمَوت‌ مانند باعَبّاد، باعَلَوی‌، بافَضل‌، بافَقیه‌، باحَسَن‌، باحَسّان‌، باهُرمز، با وزیر(رجوع کنید به مدخلهای‌ مربوط‌ به‌ این‌ کلمات‌ و فهرستهای‌ نالینو، در گابریلی‌ ، ص‌ 88؛ فان‌ دِن‌ بِرگ‌ ، ص‌ 51 ـ61)
مولف:  عباس زریاب ، حسن طارمی
عنوان‌ و صفتی‌ برای‌ حضرت‌ رسول‌ و ائمة‌ اثنا عشر صلوات‌ اللّه‌ علیهم‌ اجمعین‌ در برخی‌ از احادیث‌
مولف:  برنارد لویس ( د.اسلام )
نزد اسماعیلیه‌ باب‌ یکی‌ از مراتب‌ محسوب‌ می‌شد
مولف:  حامد الگار

عنوان‌ برخی‌ از مشایخ‌ صوفیان‌ آسیای‌ مرکزی‌

مولف:  ک .ا.س .کرسول ( د.اسلام )
این‌ موضوع‌، ذیل‌ دو عنوان‌ بررسی‌ می‌شود: 1) مساجد؛ 2) استحکامات‌ نظامی‌
مولف:  مصطفی حسینی طباطبائی
از مدّعیان‌ بابیّت‌ امام‌ دوازدهم‌ شیعیان‌ که‌ بعدها مدّعی‌ مهدویت‌ و نبوّت‌ شد
مولف:  فؤاد کوپریلی ( د.ا.ترک )
واژة‌ فارسی‌ به‌ معنای‌ پدر
بابا احمدی رجوع کنید به بختیاری،ایل#