جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۲۵۰مقاله یافت شد

مولف:  افسانه منفرد - مولف:  مهران افشاری -
وسیله تولید روشنایی‌و گرما
مولف:  افسانه منفرد
آراستن‌جاها، به‌ویژه‌گذرگاهها، در شهرها و روستاها با چراغهای‌رنگارنگ‌عمدتاً به‌نشانه جشن‌و سرور
مولف:  ابراهیم موسی پور
لقب‌شیخ‌نصیرالدین‌محمودبن‌یحیی‌بن‌عبداللطیف‌یزدی‌اودهی‌، از خلفای‌برجسته شیخ‌نظام‌الدین‌اولیاء *
مولف:  احمد تقی زاده
اندیشمند و نویسنده مسلمان‌نوگرای‌هند
مولف:  فهیمه علی بیگی
از بزرگان‌طایفه زنگنه‌*و از رجال‌دربار ناصرالدین‌شاه‌قاجار
مولف:  معصومه رضازاده شفارودی
پهنه‌ای‌از زمین‌دارای‌گونه‌های‌گیاهان‌قابل‌چریدن‌که‌حیوانات‌گیاهخوار به ‌طور مستقیم‌از آنها تغذیه‌می‌کنند
مولف:  صنوبر منصوری
چِرام‌،# بخش‌، شهر و ایلی‌در استان‌کهگیلویه‌و بویراحمد.