جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۲۵۰مقاله یافت شد

مولف:  شکیل اسلم بیگ
ویرانه‌های‌شهری‌قدیمی‌در ایالت‌پنجاب‌ هند
مولف:  صنوبر منصوری
نامی‌که‌در زمان‌عثمانیها به‌شهر قدیمی‌فارسالا / فارسالوس‌داده‌شد
مولف:  محمد ایپشیرلی ، تلخیص از د. ا. د. ترک
شیخ‌الاسلام‌و مفتی‌حنفی‌در دوره عثمانی‌
مولف:  اکرم ارجح
آرامگاهی‌از دوره لودیان‌*در ناحیه کوتلا مبارک‌پورِ شهر دهلی‌
مولف:  نگار ذیلابی
ابزاری‌برای‌سایه‌افکندن‌و در امان‌ماندن‌از تابش‌آفتاب‌که‌معمولاً در مراسم‌و مواکب‌بر سر حاکمان‌نگاه‌داشته‌می‌شد و در برخی‌از سلسله‌های‌حکومتگر از نشانه‌های‌ویژه خلافت‌و سلطنت‌به‌شمار می‌آمد
مولف:  فرزانه ساسان پور
چِتْرال‌(چیترال‌)،# بخش‌و مرکز بخش‌در شهرستان‌مالاکَنْد، در ایالت‌سرحدی‌«شمال‌غربی‌» پاکستان‌.
مولف:  معصومه بادنج
چَتْرود،# بخش‌و شهری‌در شهرستان‌کرمان‌، از استان‌کرمان‌.
مولف:  سیدموسی پورموسوی - مولف:  حسن سعید کلاهی -
چچن‌،# یکی‌از جمهوریهای‌خودمختار فدراسیون‌روسیه‌در قفقاز شمالی‌.
مولف:  محمدرضا ناجی
کتابی‌در تاریخ‌سِند و فتح‌آن‌به‌دست‌مسلمانان‌، که‌علی‌بن‌حامدبن‌ابی‌بکر کوفی‌آن‌را از عربی‌به‌فارسی‌ترجمه‌کرده‌است‌