جستجو مقاله

مقالات

تعداد۲۵۰مقاله یافت شد

ویرانه‌های‌شهری‌قدیمی‌در ایالت‌پنجاب‌ هند
نامی‌که‌در زمان‌عثمانیها به‌شهر قدیمی‌فارسالا / فارسالوس‌داده‌شد
شیخ‌الاسلام‌و مفتی‌حنفی‌در دوره عثمانی‌
آرامگاهی‌از دوره لودیان‌*در ناحیه کوتلا مبارک‌پورِ شهر دهلی‌
ابزاری‌برای‌سایه‌افکندن‌و در امان‌ماندن‌از تابش‌آفتاب‌که‌معمولاً در مراسم‌و مواکب‌بر سر حاکمان‌نگاه‌داشته‌می‌شد و در برخی‌از سلسله‌های‌حکومتگر از نشانه‌های‌ویژه خلافت‌و سلطنت‌به‌شمار می‌آمد
چِتْرال‌(چیترال‌)،# بخش‌و مرکز بخش‌در شهرستان‌مالاکَنْد، در ایالت‌سرحدی‌«شمال‌غربی‌» پاکستان‌.
چَتْرود،# بخش‌و شهری‌در شهرستان‌کرمان‌، از استان‌کرمان‌.
چچن‌،# یکی‌از جمهوریهای‌خودمختار فدراسیون‌روسیه‌در قفقاز شمالی‌.
کتابی‌در تاریخ‌سِند و فتح‌آن‌به‌دست‌مسلمانان‌، که‌علی‌بن‌حامدبن‌ابی‌بکر کوفی‌آن‌را از عربی‌به‌فارسی‌ترجمه‌کرده‌است‌
چَخانسور رجوع کنید به نیمروز(1)#