جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۲۵۰مقاله یافت شد

مولف:  رحیم رئیس نیا
کانون‌شکل‌گیری‌جنبش‌چپ‌در اواخر قرن‌سیزدهم‌/ نوزدهم‌در قفقاز، شهر باکو *بود این‌شهر به‌سبب‌استخراج‌و تولید روزافزون‌نفت‌، از اواخر دهه 1280/ اوایل‌دهه 1870، توسعه بسیار یافته‌و به‌مرکز صنعتی‌درجه‌اول‌روسیه‌ بدل‌شده‌بود
مولف:  رحیم رئیس نیا
نخستین‌سازمان‌سیاسی‌چپ‌، که‌در قازان‌(مرکز تاتارستان‌) تأسیس‌یافت‌، با گردآمدن‌گروهی‌از وابستگان‌روسی‌تبار حزب‌سوسیال‌دموکرات‌کارگری‌روسیه‌ مقیم‌آن‌شهر شکل‌گرفت‌
مولف:  فاروق انصاری
نخستین‌گروههای‌سیاسی‌چپ‌گرا در دهه 1340 ش‌/1960، در دوران‌نخست‌وزیری‌سردار محمدداوود (1332ـ1342 ش‌/ 1953ـ1963)، وارد فعالیتهای‌اجتماعی‌ـ سیاسی‌شدند و در همان‌زمان‌، تلاش‌برای‌پایه‌گذاری‌احزاب‌با گرایشهای‌مارکسیستی‌ـ لنینیستی‌افزایش‌یافت‌( جنگ‌در افغانستان، ص‌52)
شکل‌گیری‌احزاب‌و گروههای‌ملهم‌از انقلاب‌1917 روسیه‌در منطقه شبه‌قاره‌، به‌جنبش‌خلافت‌* و جنبش‌هجرت‌برمی‌گردد که‌در آن‌گروهی‌از مسلمانان‌از مناطق‌شمالی‌هند به‌افغانستان‌و سپس‌به‌آسیای‌مرکزی‌و تاشکند رفتند و پیوندهایی‌را با حکومت‌شوروی‌برقرار ساختند
مولف:  احمد تقی زاده
ورود و گسترش‌افکار و جنبشهای‌چپ‌گرا در جنوب‌شرق‌آسیا، تحت‌عوامل‌متعدد درونی‌و بیرونی‌شکل‌گرفت‌
مولف:  مریم ارجح
چَپَر،# شاهزاده مغول‌و پسر ارشد و جانشین‌قیدوخان‌*.
مولف:  اصغر کریمی
ابزاری‌برای‌تدخین‌و کشیدن‌دود توتون‌