جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۲۵۰مقاله یافت شد

مولف:  فریده سعیدی
پرکاربردترین‌ معادلِ عربی‌ چاه‌ بئر است‌، از ریشه ب‌ أ ر ، به‌ معنای‌ حفر کردن‌، اندوختن‌ و ذخیره‌ کردن‌ (جوهری‌؛ ابن‌منظور، ذیل‌ «بأر»)
مولف:  حسین هژبریان
ملقب‌ به‌ سالار اسلام‌، ضابط‌ دهستان‌ چاه‌کوتاه‌ و از مبارزان‌ معروف‌ جنوب‌ ایران‌ با نیروهای‌ انگلیسی‌ در جنگ‌ جهانی‌ اول‌
مولف:  شمامه محمدی فر - مولف:  ابراهیم موسی پور - مولف:  محمد میرشکرایی -
درختچه‌ای‌ دارای‌ برگهای‌ همیشه‌ سبز یا سفید شیری خوشبو و خوش‌طعم‌، که‌ برگهای‌ آن‌ را خشک‌ می‌کنند و در آب‌جوش‌ می‌ریزند و می‌نوشند
مولف:  عمرفاروق آق اون، تلخیص از د. ا. د. ترک
پیشاهنگ‌ گردآوری‌ فرهنگ‌ مردم‌، زندگینامه‌نویس‌، طنزپرداز، روزنامه‌نگار و مورخ‌ ترک‌
مولف:  علی رجبلو
تعارضها و تضادهای‌طبقاتی‌و اختلاف‌نظرهای‌ناشی‌از آن‌موجب‌شکل‌گیری‌گونه‌های‌مختلف‌اندیشه‌پردازی‌سیاسی‌ـ اجتماعی‌، جنبشهای‌مردمی‌و حرکتهای‌سیاسی‌، گاه‌با هدف‌حفظ‌وضع‌موجود و گاه‌با هدف‌براندازی‌آن‌و جایگزینی‌اش‌با نظامی‌متفاوت‌، شده‌است‌
مولف:  عبدالقادر سواری
آشنایی‌جهان‌عرب‌با سوسیالیسم‌، هم‌زمان‌با حمله فرانسویان‌به‌مصر و آگاهی‌عربها از مباحث‌و مسائل‌جدید جهان‌غرب‌صورت‌گرفت‌(رجوع کنید به صیرفی‌، ص‌296)، حتی‌برخی‌آموزه‌های‌رفاعه‌رافع‌طهطاوی‌*در سده سیزدهم‌/ نوزدهم‌نیز صبغه‌ای‌از چپ‌گرایی‌سوسیالیستی‌داشت‌(مصطفی‌عبدالغنی‌، ص‌46)
مولف:  رحیم رئیس نیا
هم‌زمان‌با انعکاس‌اخبار انقلابهای‌اروپا در اواخر سده سیزدهم‌/ نیمه دوم‌سده نوزدهم‌، بحث‌در باره جریانهای‌چپ‌و سوسیالیسم‌، به‌طور محدود، در مطبوعات‌عثمانی‌مطرح‌می‌گردید (آق‌دره‌و قره‌دنیز، ج‌1، ص‌15ـ16)