جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۲۵۰مقاله یافت شد

مولف:  سیدحسین رئیس السادات
آخرین‌ سلطان‌ مستقل‌ نظامشاهی‌ *در اوایل‌ سده یازدهم‌
مولف:  ی . ه . مورتمان ، [ ف. تشنر ] ( د. اسلام )
شهری‌ در شمال‌ آناطولی‌ مرکزی‌
مولف:  محسن جعفری مذهب
پول‌ کاغذی‌ که‌ در دوره ایلخان‌ گیخاتوخان‌ (حک: 690ـ694) به‌ تقلید از چین‌ در ایران‌ رواج‌ یافت‌
مولف:  علی پورصفر قصابی نژاد
از گروههای‌ قبیله‌ای‌ عمده قوم‌ ترکمن‌*
مولف:  شهرام یوسفی فر
چاولی‌،# نام‌ دو تن‌ از سرداران‌، امیران‌ و اتابکانِ دوره سلجوقی‌.
مولف:  محسن معصومی
منصبی‌ نظامی‌ و اداری‌ با وظایفی‌ متنوع‌
مولف:  محمد مشهدی نوش آبادی و ابراهیم موسی پور
یکی‌ از آیینهای‌ استقبال‌ و بدرقه‌، به‌ ویژه‌ خواندن‌ اشعاری‌ به‌ آواز، به‌ هنگام‌ بدرقه‌ و استقبال‌ حاجیان‌ و زائران‌ عتبات‌ و مشهد
مولف:  اصغر کریمی - مولف:  ابراهیم موسی پور - مولف:  ابراهیم موسی پور -
گودالی‌ معمولاً استوانه‌ای‌ شکل‌ عمودی‌ که‌ توسط‌ انسان‌ یا طبیعت‌ از سطح‌ زمین‌ به‌ عمق‌ آن‌ احداث‌ شده‌ است‌