جستجو مقاله

مقالات

تعداد۲۵۰مقاله یافت شد

چاندارلی‌ رجوع کنید به چَندرلی‌#
آخرین‌ سلطان‌ مستقل‌ نظامشاهی‌ *در اوایل‌ سده یازدهم‌
شهری‌ در شمال‌ آناطولی‌ مرکزی‌
چانگیری‌ رجوع کنید به چانغری#‌
پول‌ کاغذی‌ که‌ در دوره ایلخان‌ گیخاتوخان‌ (حک: 690ـ694) به‌ تقلید از چین‌ در ایران‌ رواج‌ یافت‌
از گروههای‌ قبیله‌ای‌ عمده قوم‌ ترکمن‌*
چاولی‌،# نام‌ دو تن‌ از سرداران‌، امیران‌ و اتابکانِ دوره سلجوقی‌.
منصبی‌ نظامی‌ و اداری‌ با وظایفی‌ متنوع‌
یکی‌ از آیینهای‌ استقبال‌ و بدرقه‌، به‌ ویژه‌ خواندن‌ اشعاری‌ به‌ آواز، به‌ هنگام‌ بدرقه‌ و استقبال‌ حاجیان‌ و زائران‌ عتبات‌ و مشهد
گودالی‌ معمولاً استوانه‌ای‌ شکل‌ عمودی‌ که‌ توسط‌ انسان‌ یا طبیعت‌ از سطح‌ زمین‌ به‌ عمق‌ آن‌ احداث‌ شده‌ است‌