جستجو مقاله

مقالات

تعداد۲۵۰مقاله یافت شد

شهرستانی‌ در جنوب‌ استان‌ آذربایجان‌ شرقی‌ و مشتمل‌ است‌ بر دو بخش‌ مرکزی‌ و شادیان‌ و یک‌ شهر به‌ نام‌ قره‌آغاج‌ که‌ مرکز آن‌ محسوب‌ می‌شود (رجوع کنید به مرکز آمار ایران‌، 1376 ش‌ الف‌ ، ص‌ 22)
چارجوی‌ رجوع کنید به آمل‌(2)#
چارچار رجوع کنید به چلّه‌#
چارده‌کلاته‌ رجوع کنید به هزار جریب#‌
چارسو رجوع کنید به بازار#
از آداب‌ قلندریه‌ *، به‌ معنای‌ تراشیدنِ موهای‌ سر، ریش‌، سبیل‌ و ابروان‌
عنوانی‌ برای‌ چهار سوره کافرون‌، اخلاص‌، فَلَق‌ و ناس‌
واحدی‌ در اندازه‌گیری‌ وزن‌ و طول‌
چارمان‌ رجوع کنید به طبرستان‌#
چاریکار رجوع کنید به پروان‌#