جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۲۵۰مقاله یافت شد

مولف:  معصومه بادنج
شهرستانی‌ در جنوب‌ استان‌ آذربایجان‌ شرقی‌ و مشتمل‌ است‌ بر دو بخش‌ مرکزی‌ و شادیان‌ و یک‌ شهر به‌ نام‌ قره‌آغاج‌ که‌ مرکز آن‌ محسوب‌ می‌شود (رجوع کنید به مرکز آمار ایران‌، 1376 ش‌ الف‌ ، ص‌ 22)
مولف:  مهران افشاری
از آداب‌ قلندریه‌ *، به‌ معنای‌ تراشیدنِ موهای‌ سر، ریش‌، سبیل‌ و ابروان‌
مولف:  محمدعلی لسانی فشارکی
عنوانی‌ برای‌ چهار سوره کافرون‌، اخلاص‌، فَلَق‌ و ناس‌
مولف:  نسترن طباطبایی
واحدی‌ در اندازه‌گیری‌ وزن‌ و طول‌