جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۲۵۰مقاله یافت شد

مولف:  ک. ا. باسورث (د. اسلام) - مولف:  م. هارتمان ـ ]ک. ا. باسورث[، با اندکی تلخیص از د.اسلام -
پیروان اسلام در چین، سومین اقلیت دینى این کشورند
مولف:  ر. ایزرائیلی (د. اسلام) - مولف:  هوانگ شی جیان و ابراهیم فنگ جین یوان، تلخیص از د.ایرانیکا - مولف:  هیئت تحریریه (د. ایرانیکا) -
چین، مسلمانان (2)#
مولف:  مهران متین
بخشى از فراورده‌هاى سرامیک کاملا متراکم و نیمه‌شفاف سفیدرنگ
مولف:  گلچین ارول، تلخیص از د. ا. د. ترک
مجموعه‌اى در ]منطقه[ اسکداراستانبول که به همت کوسِم والده* سلطان ]همسر سلطان احمد اول عثمانى، حک 1012:ـ 1026[ احداث شد ]گودوین، ص 351[
مولف:  سماوی اییجه، تلخیص از د.ا.د.ترک
کاخى تابستانى در استانبول متعلق به قرن نهم
مولف:  فریده سعیدی

از خاندانهاى مشهور و صاحب‌مناصب قضایى دوران عثمانى از سده نهم تا دوازدهم