جستجو مقاله

مقالات

تعداد۲۵۰مقاله یافت شد

پیروان اسلام در چین، سومین اقلیت دینى این کشورند
چین، مسلمانان (2)#
چین، مسلمانان (3)#
چین‌تمور رجوع کنید به جَنتَمور#
بخشى از فراورده‌هاى سرامیک کاملا متراکم و نیمه‌شفاف سفیدرنگ
چینی‌خانه رجوع کنید به بقعه شیخ‌صفی‌الدین اردبیلى؛ چینى#
مجموعه‌اى در ]منطقه[ اسکداراستانبول که به همت کوسِم والده* سلطان ]همسر سلطان احمد اول عثمانى، حک 1012:ـ 1026[ احداث شد ]گودوین، ص 351[
کاخى تابستانى در استانبول متعلق به قرن نهم
چینیوت رجوع کنید به چِنیوت#

از خاندانهاى مشهور و صاحب‌مناصب قضایى دوران عثمانى از سده نهم تا دوازدهم