جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۲۵۰مقاله یافت شد

مولف:  فاطمه سوادی
وسیله‌ای‌کمکی‌برای‌نمایش‌عدد و انجام‌دادن‌عملیات‌ساده حسابی‌
مولف:  فرید قاسملو - مولف:  محمدجواد ناطق - مولف:  فرید قاسملو -
قرص‌یا قابی‌مستدیر با قدرت‌دَوَران‌حول‌مرکز که‌کاربرد بسیاری‌در وسایل‌نقلیه‌و ابزارهای‌گوناگون‌دارد
مولف:  معصومه بادنج
علاقه‌داری‌(تقریباً مطابق‌با دهستان‌) و شهری‌قدیمی‌در ولایت‌لوگَر در مغرب‌افغانستان‌
مولف:  محمدجواد ناطق
وسیله‌ای‌برای‌آب‌کِشی‌از آبِ جاری‌یا چاهِ آب‌
مولف:  عارف نوشاهی
مؤلف‌و عارف‌طریقه نقشبندیه‌*در قرن‌نهم‌
مولف:  علی پورصفر قصابی نژاد
چَرْکَس،# از اقوام‌قدیم‌مناطق‌شمال‌غربی‌رشته‌کوه‌قفقاز و حوضه رودهای‌تِرِک‌* و کوبان‌.