جستجو مقاله

مقالات

تعداد۲۵۰مقاله یافت شد

وسیله‌ای‌کمکی‌برای‌نمایش‌عدد و انجام‌دادن‌عملیات‌ساده حسابی‌
قرص‌یا قابی‌مستدیر با قدرت‌دَوَران‌حول‌مرکز که‌کاربرد بسیاری‌در وسایل‌نقلیه‌و ابزارهای‌گوناگون‌دارد
علاقه‌داری‌(تقریباً مطابق‌با دهستان‌) و شهری‌قدیمی‌در ولایت‌لوگَر در مغرب‌افغانستان‌
وسیله‌ای‌برای‌آب‌کِشی‌از آبِ جاری‌یا چاهِ آب‌
چرخ‌چاه‌رجوع کنید به چرخاب‌#
مؤلف‌و عارف‌طریقه نقشبندیه‌*در قرن‌نهم‌
چَرْزه‌رجوع کنید به طارم‌#
چرس‌رجوع کنید به بنگ‌#
چَرْکَس،# از اقوام‌قدیم‌مناطق‌شمال‌غربی‌رشته‌کوه‌قفقاز و حوضه رودهای‌تِرِک‌* و کوبان‌.
چرکسیان‌رجوع کنید به ممالیک‌(2)#