جستجو مقاله

مقالات

تعداد۲۵۰مقاله یافت شد

یکی‌ از همخوانها (صامتها)، هفتمین‌ حرف‌ از الفبای‌ فارسی‌، هشتمین‌ حرف‌ از الفبای‌ اردو و چهارمین‌ حرف‌ الفبای‌ ترکی‌
چابُکْسَر،# بخش‌ و شهری‌ در شهرستان‌ رودسر، در استان‌ گیلان‌.
چابَهار/ چاه‌بهار،# شهرستان‌، خلیج‌ و شهری‌ بندری‌ در استان‌ سیستان‌ و بلوچستان‌.
عنوان‌ اصلی‌ پیک‌ دولتی‌ در ایران‌ از قرن‌ هفتم‌ تا سیزدهم‌
چاپِِشْلو(1)،# بخش‌ و شهری‌ در شهرستان‌ درگز، در استان‌ خراسان‌ رضوی‌.
طایفه‌ای‌ ترک‌ در ایران‌
صنعت‌ تکثیر نوشته‌ها و تصاویر بر روی‌ کاغذ، که‌ با اختراع‌ دستگاه‌ چاپ‌ توسط‌ گوتنبرگ، در 1436/840، تحولی‌ بزرگ‌ یافت‌
چاپ‌ و چاپخانه (2)،#
چاپ‌ و چاپخانه (3)،#
چاتگام‌ رجوع کنید به چیتاگُنگ#‌