جستجو مقاله

مقالات

تعداد۴۳۷مقاله یافت شد

گاه‌ فردوسي‌، نزديك‌ طوس‌، در شهرستان‌ مشهد
جانوران‌ بومي‌ ايران‌
پازوانت‌ اُوغلو/ پازواند اوغلي‌، عثمان‌ (رجوع كنيد به پاسبان‌اوغلو ، عثمان‌#
فة‌ بزرگ‌ و قديمي‌ كُرد آناطولي‌ و ايران‌
پازهر رجوع كنيد به پادزهر#
‌ كوچكي‌ در شمال‌ كوهستان‌ آلتايي‌، در جنوب‌ سيبري‌ مركزي‌، در 79 كيلومتري‌ مرز مغولستان‌ كه‌ در 1328 ش‌/ 1949، سرگي‌ رودنكو ، باستان‌شناس‌ معروف‌ روس‌، كهنترين‌ نمونة‌ فرشِ گره‌ بافت‌ و پرزدار را از درون‌ گوري‌ يخ‌زده‌ در آنجا كشف‌ كرد
ترين‌ حزب‌ اسلام‌گراي‌ مالزي‌
‌ رايج‌ بازماندة‌ كهنترين‌ پايتخت‌ هخامنشيان‌ كه‌ در دورة‌ اسلامي‌ به‌ نامهاي‌ ديگر، از جمله‌ «مشهد مرغاب‌»، معروف‌ شده‌ است‌
ي‌ در صربستان‌ كه‌ شهرت‌ آن‌ به‌سبب‌ عهدنامة‌ صلحي‌ است‌ كه‌ در آنجا ميان‌ دولت‌ عثماني‌ و دولتهاي‌ ونيز و اتريش‌ منعقد شده‌ است‌
اي‌ شورشي‌ ودين‌ (1171ـ 1222/ 1758ـ1807)