جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۴۳۷مقاله یافت شد

مولف:  نگار نادري‌ - مولف:  ل‌. كُپف‌ ، تلخيص‌ از ( د. اسلام‌ ) -
جانوران‌ بومي‌ ايران‌
مولف:  علي‌ پورصفر قصابي‌نژاد
فة‌ بزرگ‌ و قديمي‌ كُرد آناطولي‌ و ايران‌
مولف:  فضل‌الله‌ حشمتي‌ رضوي‌
‌ كوچكي‌ در شمال‌ كوهستان‌ آلتايي‌، در جنوب‌ سيبري‌ مركزي‌، در 79 كيلومتري‌ مرز مغولستان‌ كه‌ در 1328 ش‌/ 1949، سرگي‌ رودنكو ، باستان‌شناس‌ معروف‌ روس‌، كهنترين‌ نمونة‌ فرشِ گره‌ بافت‌ و پرزدار را از درون‌ گوري‌ يخ‌زده‌ در آنجا كشف‌ كرد
مولف:  سياره‌ مهين‌فر
‌ رايج‌ بازماندة‌ كهنترين‌ پايتخت‌ هخامنشيان‌ كه‌ در دورة‌ اسلامي‌ به‌ نامهاي‌ ديگر، از جمله‌ «مشهد مرغاب‌»، معروف‌ شده‌ است‌
مولف:  شهناز رازپوش‌
ي‌ در صربستان‌ كه‌ شهرت‌ آن‌ به‌سبب‌ عهدنامة‌ صلحي‌ است‌ كه‌ در آنجا ميان‌ دولت‌ عثماني‌ و دولتهاي‌ ونيز و اتريش‌ منعقد شده‌ است‌