جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۴۳۷مقاله یافت شد

مولف:  نگار نادري‌ - مولف:  ل‌. كُپف‌ ، تلخيص‌ از ( د. اسلام‌ ) -
جانوران‌ بومی‌ ایران‌
مولف:  علي‌ پورصفر قصابي‌نژاد
فة‌ بزرگ‌ و قدیمی‌ کُرد آناطولی‌ و ایران‌
مولف:  فضل‌الله‌ حشمتي‌ رضوي‌
‌ کوچکی‌ در شمال‌ کوهستان‌ آلتایی‌، در جنوب‌ سیبری‌ مرکزی‌، در 79 کیلومتری‌ مرز مغولستان‌ که‌ در 1328 ش‌/ 1949، سرگی‌ رودنکو ، باستان‌شناس‌ معروف‌ روس‌، کهنترین‌ نمونة‌ فرشِ گره‌ بافت‌ و پرزدار را از درون‌ گوری‌ یخ‌زده‌ در آنجا کشف‌ کرد
مولف:  سياره‌ مهين‌فر
‌ رایج‌ بازماندة‌ کهنترین‌ پایتخت‌ هخامنشیان‌ که‌ در دورة‌ اسلامی‌ به‌ نامهای‌ دیگر، از جمله‌ «مشهد مرغاب‌»، معروف‌ شده‌ است‌
مولف:  شهناز رازپوش‌
ی‌ در صربستان‌ که‌ شهرت‌ آن‌ به‌سبب‌ عهدنامة‌ صلحی‌ است‌ که‌ در آنجا میان‌ دولت‌ عثمانی‌ و دولتهای‌ ونیز و اتریش‌ منعقد شده‌ است‌