جستجو مقاله

مقالات

تعداد۴۳۷مقاله یافت شد

پارسيوان‌ رجوع كنيد به قندهار(1)#
پارلمان‌ رجوع كنيد به مجلس‌#
دي‌ اسلامي‌ وابسته‌ به‌ مسلمانان‌ بريتانيا
‌ از جزاير سيكلادِ درياي‌ اژه‌، در مغرب‌ جزيرة‌ نقشه‌ و شمال‌شرقي‌ جزيرة‌ آنتي‌پاروس‌ ] مقابل‌ پاروس‌ [ ، كه‌ از قديم‌ و از دورة‌ روم‌ شرقي‌ و پس‌ از آن‌، معادن‌ سنگ‌ مرمر غني‌ داشته‌ است‌
پاره‌ (واحد پول‌) رجوع كنيد به آلتون‌#
پاره‌ رجوع كنيد به پاروس‌#
جي‌ كه‌ در سده‌هاي‌ ميانه‌، در شبه‌جزيرة‌ ايبري‌، حكمراني‌ به‌ حكمران‌ ديگر مي‌پرداخت‌، و آن‌ به‌ معناي‌ به‌ رسميت‌ شناختن‌ تفوّق‌ وي‌ بود
ين‌ و مهمترين‌ مسجد فرانسه‌ و از مراكز مهم‌ فعاليت‌ جامعة‌ مسلمانان‌ پاريس‌
ان‌ صلح‌ سال‌ 1272/1856 بين‌ دولتهاي‌ فرانسه‌، بريتانياي‌ كبير، عثماني‌، اتريش‌، پروس‌ و ساردني‌، و دولت‌ روسيه‌ پس‌ از جنگ‌ كريمه‌
ان‌ صلح‌ ميان‌ ايران‌ و انگليس‌ در 1273/1857 كه‌ به‌ جدايي‌ هرات‌ از ايران‌ منجر شد