جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۴۳۷مقاله یافت شد

مولف:  ساويدس‌ ، تلخيص‌ از ( د.اسلام‌ )
‌ از جزاير سيكلادِ درياي‌ اژه‌، در مغرب‌ جزيرة‌ نقشه‌ و شمال‌شرقي‌ جزيرة‌ آنتي‌پاروس‌ ] مقابل‌ پاروس‌ [ ، كه‌ از قديم‌ و از دورة‌ روم‌ شرقي‌ و پس‌ از آن‌، معادن‌ سنگ‌ مرمر غني‌ داشته‌ است‌
مولف:  ل‌. پ‌. هاروي‌ ( د. اسلام‌ )
جي‌ كه‌ در سده‌هاي‌ ميانه‌، در شبه‌جزيرة‌ ايبري‌، حكمراني‌ به‌ حكمران‌ ديگر مي‌پرداخت‌، و آن‌ به‌ معناي‌ به‌ رسميت‌ شناختن‌ تفوّق‌ وي‌ بود
مولف:  محمدكاظم‌ آسايش‌طلب‌ طوسي‌
ان‌ صلح‌ سال‌ 1272/1856 بين‌ دولتهاي‌ فرانسه‌، بريتانياي‌ كبير، عثماني‌، اتريش‌، پروس‌ و ساردني‌، و دولت‌ روسيه‌ پس‌ از جنگ‌ كريمه‌
مولف:  محمدكاظم‌ آسايش‌طلب‌ طوسي‌
ان‌ صلح‌ ميان‌ ايران‌ و انگليس‌ در 1273/1857 كه‌ به‌ جدايي‌ هرات‌ از ايران‌ منجر شد