جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۴۳۷مقاله یافت شد

مولف:  ساويدس‌ ، تلخيص‌ از ( د.اسلام‌ )
‌ از جزایر سیکلادِ دریای‌ اژه‌، در مغرب‌ جزیرة‌ نقشه‌ و شمال‌شرقی‌ جزیرة‌ آنتی‌پاروس‌ ] مقابل‌ پاروس‌ [ ، که‌ از قدیم‌ و از دورة‌ روم‌ شرقی‌ و پس‌ از آن‌، معادن‌ سنگ‌ مرمر غنی‌ داشته‌ است‌
مولف:  ل‌. پ‌. هاروي‌ ( د. اسلام‌ )
جی‌ که‌ در سده‌های‌ میانه‌، در شبه‌جزیرة‌ ایبری‌، حکمرانی‌ به‌ حکمران‌ دیگر می‌پرداخت‌، و آن‌ به‌ معنای‌ به‌ رسمیت‌ شناختن‌ تفوّق‌ وی‌ بود
مولف:  محمدكاظم‌ آسايش‌طلب‌ طوسي‌
ان‌ صلح‌ سال‌ 1272/1856 بین‌ دولتهای‌ فرانسه‌، بریتانیای‌ کبیر، عثمانی‌، اتریش‌، پروس‌ و ساردنی‌، و دولت‌ روسیه‌ پس‌ از جنگ‌ کریمه‌
مولف:  محمدكاظم‌ آسايش‌طلب‌ طوسي‌
ان‌ صلح‌ میان‌ ایران‌ و انگلیس‌ در 1273/1857 که‌ به‌ جدایی‌ هرات‌ از ایران‌ منجر شد