جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۴۳۷مقاله یافت شد

مولف:  جواد كريمي‌
ان‌ همكاري‌ امنيتي‌، دفاعي‌ و اقتصادي‌ چند جانبه‌ با عضويت‌ كشورهاي‌ ايران‌، تركيه‌، پاكستان‌، انگلستان‌ و مشاركت‌ امريكا به‌ عنوان‌ عضو ناظر در 1338ـ1357ش‌/ 1959ـ1979
مولف:  نگار نادري‌
اصطلاح‌ علمي‌ دراكُنكولوس‌ مديننسيس‌ (يا سابقاً فيلاريا مديننسيس‌ )، كِرمِ انگلي‌ نَخْديسي‌ كه‌ درازاي‌ بالغ‌ آن‌ به‌ بيش‌ از يك‌ متر هم‌ مي‌رسد و در بافتهاي‌ زير پوستي‌ آدمي‌ و بعض‌ پستانداران‌ نواحي‌ گرمسير جاي‌ گرفته‌ باعث‌ بيماري‌ دردناك‌ و گاهي‌ كُشنده‌اي‌ مي‌گردد
مولف:  محمد رئيس‌زاده‌
مباحث‌ جديد فقهي‌ مرتبط‌ با علم‌ پزشكي‌
مولف:  هوشنگ‌ اعلم‌
اصطلاح‌ باغباني‌، فرآيند و يا نتيجة‌ پيوستنِ قسمتي‌ (معروف‌ به‌ «پيوند» يا «پيوندك‌»)، معمولاً قطعه‌اي‌ از شاخه‌ يا جوانه‌اي‌ شاخه‌زا با پوستِ پيرامونِ آن‌، از درخت‌ يا درختچه‌اي‌ به‌ شاخه‌ يا ساقه‌ (يا گاهي‌ ريشة‌) گياه‌ چوبي‌ بالندة‌ ديگري‌ (معروف‌ به‌ «پايه‌») به‌منظور تكثير آن‌ پيوندك‌ يا بهسازي‌ گلها يا ميوه‌هاي‌ آن‌ «پايه‌»