جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۴۳۷مقاله یافت شد

مولف:  جواد كريمي‌
ان‌ همکاری‌ امنیتی‌، دفاعی‌ و اقتصادی‌ چند جانبه‌ با عضویت‌ کشورهای‌ ایران‌، ترکیه‌، پاکستان‌، انگلستان‌ و مشارکت‌ امریکا به‌ عنوان‌ عضو ناظر در 1338ـ1357ش‌/ 1959ـ1979
مولف:  نگار نادري‌
اصطلاح‌ علمی‌ دراکُنکولوس‌ مدیننسیس‌ (یا سابقاً فیلاریا مدیننسیس‌ )، کِرمِ انگلی‌ نَخْدیسی‌ که‌ درازای‌ بالغ‌ آن‌ به‌ بیش‌ از یک‌ متر هم‌ می‌رسد و در بافتهای‌ زیر پوستی‌ آدمی‌ و بعض‌ پستانداران‌ نواحی‌ گرمسیر جای‌ گرفته‌ باعث‌ بیماری‌ دردناک‌ و گاهی‌ کُشنده‌ای‌ می‌گردد
مولف:  محمد رئيس‌زاده‌
مباحث‌ جدید فقهی‌ مرتبط‌ با علم‌ پزشکی‌
مولف:  هوشنگ‌ اعلم‌
اصطلاح‌ باغبانی‌، فرآیند و یا نتیجة‌ پیوستنِ قسمتی‌ (معروف‌ به‌ «پیوند» یا «پیوندک‌»)، معمولاً قطعه‌ای‌ از شاخه‌ یا جوانه‌ای‌ شاخه‌زا با پوستِ پیرامونِ آن‌، از درخت‌ یا درختچه‌ای‌ به‌ شاخه‌ یا ساقه‌ (یا گاهی‌ ریشة‌) گیاه‌ چوبی‌ بالندة‌ دیگری‌ (معروف‌ به‌ «پایه‌») به‌منظور تکثیر آن‌ پیوندک‌ یا بهسازی‌ گلها یا میوه‌های‌ آن‌ «پایه‌»