جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۴۳۷مقاله یافت شد

مولف:  رحيم‌ روحبخش‌

پانزده‌ خرداد، قيام‌، نهضتي‌ خودجوش‌ و مردمي‌ در تهران‌، قم‌ و برخي‌ از شهرهاي‌ ديگر در اعتراض‌ به‌ دستگيري‌ امام‌ خميني‌ در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲. زمينه‌هاي‌ سياسي‌ و اجتماعي‌ و ديني‌ اين‌ قيام‌ به‌ دهه ۱۳۳۰ ش‌ و اقدامات‌ تحريك‌آميز نظام‌ حاكم‌ بازمي‌گردد.

مولف:  محمدرضا رياضي‌ محمود صباحي‌

پارچه‌/ پارچه‌بافي‌ ، اين‌ مقاله‌ شامل‌ اين‌ بخشهاست‌:

1) پيشينه ‌2) دستگاههاي‌ بافندگي‌ و روشهاي‌ بافت ‌3) ايران ‌4) مصر 5) شام ‌6) اندلس ‌7) عثماني ‌8) هند 9) توليد و تجارت‌ پارچه‌ در دهه‌هاي‌ اخير

مولف:  قنبرعلي‌ رودگر

پل‌ ، طاق‌ و گذرگاهي‌ براي‌ عبور از رودخانه‌، درّه‌، خندق‌ و ساير عوارض‌ عميق‌ طبيعي‌.

مولف:  ايرج‌ پروشاني‌
ين‌ واج‌ الفباي‌ فارسي‌ و يكي‌ از چهار همخوان‌ مخصوص‌ اين‌ زبان‌ كه‌ در زبان‌ عربي‌ وجود ندارد
مولف:  مهران‌ اخباريفر
ضيدان‌ و اخترشناس‌ يوناني‌ قرن‌ چهارم‌ ميلادي‌، اهل‌ اسكندريه‌
مولف:  سكندر امان‌اللهي‌ بهاروند
ايلات‌ لُر زبان‌ منطقة‌ بالاگريوه‌ در لرستان‌، و نام‌ سكونتگاه‌ آنان‌
مولف:  ويرجينيا ماتسون‌ هوكر ( د. اسلام‌ ) و ] گروه‌ اسلام‌ معاصر [
قه‌اي‌ در جنوب‌ شرقي‌ آسيا كه‌ سابقاً سلطان‌نشيني‌ مالايايي‌ بود، اما اكنون‌ (به‌ موجب‌ معاهدة‌ بانكوك‌ ميان‌ بريتانياي‌ كبير و سيام‌ در 1327/1909) جزو تايلند است‌
مولف:  فريبا عربي‌
ر شورشي‌ در 1143 در عثماني‌ در دورة‌ سلطنت‌ احمد سوم‌