جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۱مقاله یافت شد

مولف:  افسانه منفرد
هنر دوره حفصیان ترکیبی از هنر اندلسی و مغربی است، که ماهیت فرامحلی آن را حضور بازرگانان ایتالیایی، اسپانیایی و فرانسوی تشدید می‌کرد (>فرهنگ هنر<، ج 14، ص 27)