جستجو مقاله

مقالات

تعداد۱مقاله یافت شد

مولف:  افسانه منفرد
هنر دوره حفصیان ترکیبى از هنر اندلسى و مغربى است، که ماهیت فرامحلى آن را حضور بازرگانان ایتالیایى، اسپانیایى و فرانسوى تشدید می‌کرد (>فرهنگ هنر<، ج 14، ص 27)