جستجوی مقاله

مقالات

تعداد۱مقاله یافت شد

مولف:  محمدکاظم رحمان ستایش
با استناد به‌ آیات ‌قرآن‌ کریم ‌(نساء: 102؛ بقره‌: 43)، احادیث ‌متواتر و سنّت ‌عملی ‌پیامبر اکرم ‌و صحابه ‌و اهل ‌بیت ‌علیهم‌ السلام‌(رجوع کنید به مسلم‌ بن‌حجاج‌، ج‌2، ص‌122؛ ابوداوود، ج‌1، ص‌134؛ ترمذی‌، ج‌1، ص‌138ـ139؛ کلینی‌، ج‌3، ص‌371ـ373)، مشروعیت ‌نماز جماعت‌ در نمازهای ‌واجب ‌روزانه ‌اثبات ‌شده ‌است ‌و حتی ‌برخی ‌مشروعیت ‌آن ‌را از ضروریات ‌دین ‌دانسته‌اند (رجوع کنید به اصفهانی ‌، ص‌24؛ زُحَیلی‌، ج‌2، ص‌1165)